Vitajte na našom webovom sídle

                      

                   Vážení návštevníci                  

           Srdečne Vás vítame na webovom sídle 

                       Spoločného školského úradu

                            so sídlom vo Vinnom.

 

PREČO SME HO VYTVORILI

  • zrýchliť vzájomnú informovanosť vytvorením databázy aktuálnych informácií, poznatkov a požiadaviek, ktoré sú kladené decentralizáciou školstva na riaditeľov škôl, školských zariadení a samosprávu,

  • otvoriť priestor pre námety skvalitňovania riadenia a rozvoja regionálneho školstva v územnej pôsobnosti úradu,

  • sprostredkovať riešenie aktuálnych otázok školskej praxe a jej problémov.

  •  Ing. Marián Makeľ, štatutár SŠÚ Vinné

  • PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD.
    PaedDr. Eva Matuchová,  odborní zamestnanci pre školy a školské zariadenia

čítaj viac ...

Webové sídlo SŠÚ Vinné.pdf (372796)                                                                     
                                

                           Veľkonočné prianie

Blížia sa veľkonočné sviatky, ktoré nám trochu spomalia čas. K sviatočnej atmosfére letí od nás k Vám pozdrav a prianie príjemného prežitia nastávajúcich dní v kruhu Vašich blízkych 
                                          zo srdca  prajú
 
                                 Ing. Marián Makeľ, štatutár SŠÚ
           PaedDr.Zdenka Hlaváčová,PhD; PaedDr. Eva Matuchová
                            odborní zamestnanci SŠÚ Vinné
 

                     

                                     Pozvánka

                                                           na
                  Celoslovenskú odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou
                        Predčitateľská gramotnosť detí v materskej škole

Termín: 25- 26.5.2017

Miesto: Dom kultúry, Hollého 4, Liptovský Mikuláš

Cieľová skupina: Riaditelia materských škôl

Organizátor: Spoločnosť pre predškolskú výchovu

Odborný garant: PhDr. Viera Hajdúková, PhD.

Pozvánka na konferenciu
 
Prihláška

                             Pozvánka 

                                                na
Celoslovenské zasadanie pléna Združenia základných škôl Slovenska
 

Termín: 2- 4.5.2017

Miesto: Horný Smokovec. Grand hotel Bellevue

Cieľová skupina: Riaditelia základných škôl

Organizátor: Združenie základných škôl Slovenska

Pozvánka na zasadanie pléna

 

                                   Pozvánka

                                        na pracovné stretnutie

Termín: 24 - 26.4.2017

Miesto: Hotel Pemon, Podbanské

Cieľová skupina: Riaditelia škôl

Organizátor: RVC Košice, Michalovce, Prešov

Prihláška na stretnutie

 
Pozvánka

                         Pozvánka

                            na divadelné predstavenie 
                                        BEDÁRI
 
Termín: 7.4.2017
Začiatok: 17:30 hod.
Miesto: koncertná sála ZUŠ Strážske
Predstavia sa žiaci literárno- dramatického krúžku ZUŠ.
Pozvánka 

                                   Pozvánka

                 na stretnutie výchovných poradcov a riaditeľov ZŠ

Termín: 6.apríl 2017 

Začiatok:  9.30 h

Miesto konaniaZŠ, Ul. okružná 17, Michalovce (spoločenská miestnosť)

                             POZVÁNKA

na pracovné stretnutie riaditeľov škôl a ŠZ SŠÚ Vinné

Termín: 30. marca 2017

Miesto: OcÚ Vinné

Začiatok: 11:00

Pozvánka

Pozvánka _prac.stret. riad..jpg (239055)

      Kuchynský odpad bez zbytočnej evidencie            

    Prezradíme Vám tajomstvo. Ak zlikvidujete zvyšky jedál v certifikovaných GreenGood kompostéroch, kuchynský odpad u Vás vôbec nevznikne. Nemusíte teda viesť nekonečnú a náročnú evidenciu o nakladaní s odpadom.

Čítaj viac....

Likvidácia kuchynského odpadu.pdf (263058)

                                          POZVÁNKA

                       na kultúrne podujatie žiakov I.st. ZŠ SŠÚ Vinné

                                                

" TALENTÁRIUM"

Termín: 28.2.2017

Miesto: Z:OS Michalovce

Začiatok: 8:30

Pozvánka Pozvánka Talentárium ZŠ 2017.jpg (186303)

                                      POZVÁNKA                                                   

                                             na

 jednodňové pracovné stretnutie vedúcich zaridení školského stravovania

Termín: 22.2.2017

Miesto: Penzión Juliana- Zemplínska šírava

Začiatok: 8:00 hod.

Pozvánka Pozvánka _ prac.stret.vedúcich ZŠS.pptx 

                                            POZVÁNKA 

na pracovné stretnutie starostov/primátora zmluvných obcí SŠÚ Vinné

Termín: 18.1.2017

Začiatok: 10:00

Miesto: OÚ Vinné

Pozvánka prac. stretnutie 2017.pdf (208763)

                             Elektronická schránka v školách

Informácia o povinnosti mať zriadenú elektronickú schránku pre materské školy bez právnej subjektivity je uverejnená na webovej stránke NASES:https://www.nases.gov.sk/informacia-o-zriadeni-e-schranky-pre-materske-skoly/index.html.

Na uvedenom linku nájdete základné informácie, ktoré Vám pomôžu zorientovať sa v oblasti elektronických schránok.

Rovnako na uvedenom linku nájdete kontakty pre prípadné ďalšie otázky.

Čítaj tu...

Elektr. schránky v školách.pdf (465391)

                            POZVÁNKA

na odbornú konferenciu Hravo a tvorivo v MŠ

 
Termín: 27.- 28.10.2016
Miesto: Horný Smokovec, Grand Hotel Bellevue
Cieľová skupina: učitelia materských škôl
 
Prihlásiť sa môžete od dnes do 23. októbra. Počet miest je limitovaný.
Prihlasovací formulár
 
Pozvánka

                       POZVÁNKA

na Celoslovenské zasadnutie pléna Združenia ZŠ Slovenska
 

Termín: 14- 16.11.2016

Miesto: Horný Smokovec. Grand hotel Bellevue

Cieľová skupina: Riaditelia základných škôl

Prihláška na zasadanie pléna

                                 POZVÁNKA

na kultúrne podujatie detí materských škôl SŠÚ Vinné

                           " TALENTÁRIUM"

                             

Termín: 8.11.2016

Miesto: ZOS Michalovce

Začiatok:8:30

Pozvánka

Pozvánka_ Talentárium detí MŠ.jpg (104285)

                               Pozvánka 

Odmeňovanie a pracovnoprávne vzťahy                                       zamestnancov školstva

Termín: 18.10.2016

Miesto:Okresný úrad Košice,Odbor školstva,Zádielska 1

Čas: 9:00 - 14:00 hod.

Cieľová skupinapersonalisti, vedúci zamestnanciškôl a školských zariadení, odborní zamestnanci školských úradov, ostatní zamestnanci verejnej správy, záujemcovia o uvedenú problematiku.

Cieľ seminára: Zvýšiť právne vedomie v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania, vedieť riešiť problémy vyplývajúce z aktuálnej legislatívy v novom školskom  roku 2016/2017. 

 
Pozvánka 

                        Výkazy škôl

                    Informácia pre školy a zriaďovateľov 
 
Nezabudnite na vyplnenie výkazov v mesiaci september.
Výkaz 1-01 o materskej škole zaslať na OÚ Košice do 20.9.2016
2. Výkaz o počte žiakov základných umeleckých škôl, detí materských škôl a školských zariadení a poslucháčov jazykových škôl v 
územnej pôsobnosti obce Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 podľa stavu k 15. 9. kalendárneho roka

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republikyŠtatistické zisťovanie sa vykonáva na základe § 7a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č.540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá MŠVVaŠ SR.

Zriaďovatelia škôl a školských zariadení vyplnia do 25.9. požadované údaje podľa stavu k 15. septembru do webovej aplikácie a správnosť údajov potvrdia zaslaním opečiatkovaného a podpísaného sumárneho výkazu obci, v ktorej územnej pôsobnosti sa ich škola/školské zariadenie nachádza. 

Obec po uzamknutí aplikácie odošle do 5.10. opečiatkovaný a podpísaný sumárny protokol výkazu za obec na odbor školstva OÚ v sídle príslušného kraja.   Aplikácia spustená do ostrej prevádzky 14.09.2016   a je k dispozícii na adrese:    http://web.uips.sk/v40/

 Za žiaka do 15 rokov veku sa považuje každý žiak narodený po 1.1.2001 vrátane.
Zisťovanie sa vykonáva na základe § 7a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Zisťovanie bude slúžiť ako podklad MF SR pre nápočet podielových daní obciam na rok 2016 a zúčastnia sa ho nasledovné spravodajské jednotky:

​Prílohy na web aplikácii​:

​1 Výkaz pre rok 2016

 

                   Pedagogicko-organizačné pokyny                                na školský rok 2016/2017

     Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2016/2017 (ďalej len „POP“) boli schválené ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2016.
     Cieľom POP je usmernenie organizácie školského roka a poskytnutie podstatných informácií a odporúčaní k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách a školských zariadeniach zaradených do siete škôl a školských zariadení.
     Obsahujú informácie, pokyny, odporúčania, usmernenia pre školy a školské zariadenia, termíny školských prázdnin na tri po sebe nasledujúce školské roky, ako aj zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov a rezortných predpisov, ktoré vstúpili do platnosti od vydania POP na školský rok 2015/2016.
 
 
POP výňatok pre MŠ

Platové tarify PZ od 1.9.2016

                    Usmernenie k postupu pri vyšetrení žiakov zo                                    sociálne znevýhodneného prostredia

Na základe požiadavky sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR list  generálneho riaditeľa SRŠ zo dňa 11.7.2016 s usmernením k postupu pri vyšetrení žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a informáciami v súvislosti so zmenami k evidencii a zberu údajov o žiakoch zo SZP s účinnosťou od 1.9.2016.

Potrebné plnenie úloh v zmysle usmernenia sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR.

List  MŠ VVaŠ SR .pdf 

                        Schválený ŠVP pre primárne                                  vzdelávanie v materských školách

Minister školstva dňa 6. júla 2016 schválil Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách pod číslom 2016-17780/27322:1-10AO. Tento ŠVP, spolu s osobitosťami tvorby školských vzdelávacích programov je uverejnený nahttp://www.minedu.sk/statny-vzdelavaci-program-skolsky-vzdelavaci-program/

Štátny vzdelávací programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách  bude záväzným pedagogickým dokumentom pre všetky materské školyzaradené v sieti škôl a školských zariadení v SR od 1. septembra 2016.

Čítaj viac...

Schválený ŠVP pre PV od 192016.pdf (189354)

                    Prevádzka materskej školy                                            v čase letných prázdnin

Na základe žiadosti MŠVVaŠ SR Vám oznamujem, že generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva, Ing. Marian Galan, dňa 20. júna 2016 schválil pod číslom 2016-16696/24180:1-10A0 dokument Materská škola a školské prázdniny.

Tento materiál bude slúžiť pre riaditeľov materských škôl, ako aj riaditeľov základných škôl s materskými školami a spojených škôl, ktoré majú aj organizačnú zložku materská škola a tiež pre zriaďovateľov materských škôl a v neposlednom rade aj ako informatívny materiál pre zákonných zástupcov detí.

www.minedu.sk/stanoviska-a-informativne-materialy/

Prevádzka_MŠ_prazdniny.pdf (232331)

 

Vypracovanie školského poriadku v materskej škole

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamujeme, že generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva, Ing. Marian Galan, 31. mája 2016 schválil pod číslom 2016-15214/19662:1-10A0 materiál Vypracovanie školského poriadku v materskej škole.

Predmetný materiál bude slúžiť ako informatívny materiál pre riaditeľov materských škôl, ako aj riaditeľov základných škôl s materskými školami a spojených škôl,

ktoré majú aj organizačnú zložku materská škola pri vypracúvaní školských poriadkov príp. dodatkov k nim.

Materiál je dostupný na: 

www.minedu.sk/stanoviska-a-informativne-materialy/

Na vyššie uvedenom mieste budú postupne uverejnené aj ďalšie materiály. O ich uverejnení Vás budeme priebežne informovať.

6161_vyprac_sk_poriadku_ms.pdf (340549)

Vedenie triednej knihy v materskej škole

6082_triedna-kniha_jej-vedenie-v-ms.pdf (230866)

prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

5982_prijimanie_do_ms.pdf (540140)

               SÚŤAŽ ŠKOLSKÝCH ČASOPISOV                                             Podtatranský školák

 A. Ottova, Podtatranska kniznica v Poprade

Podtat. skolak_prihlaska.doc (27136)
Podtatransky skolak.doc (31232)

Minister Plavčan otvoril celoslovenské stretnutie riaditeľov základných škôl

Riaditelia slovenských základných škôl sa stretli v týchto dňoch v Hornom Smokovci. Trojdňové zasadanie pléna Združenia základných škôl Slovenska otvoril minister školstva Peter Plavčan. 
   Riaditeľov a zástupcov slovenských základných škôl minister informoval o aktuálnom stave rozpracovania Programového vyhlásenia vlády a o ďalšom plánovanom postupe. Po oficiálnom úvode nasledovala takmer dvojhodinová diskusia, v ktorej sa venovali dôležitým problémom školstva, vzdelávania a ich možným riešeniam.
     K najpálčivejším témam patrila otázka prenesených kompetencií v školstve, integrácia detí a celospoločensky diskutované platy učiteľov.

Zo Spoločného školského úradu Vinné sa uvedeného stretnutia zúčastnili riaditelia: PaedDr. Viera Vajsová  ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce, Mgr. Michal Polák ZŠ Strážske, PaedDr. Anna Zásadná ZŠ Lastomír, PaedDr. Jarmila Gubaňárová - ZŠ Šamudovce, Mgr. Mária ivanová ZŠ Žbince, Mgr. Andrea Ivanová - ZŠ Petrovce n/L,   
 

                                                

     Žiadosť a prihláška na PV do materskej školy

 
Platné sú informácie MŠVVaŠ SR, ktoré sú zverejnené na stránke Ministerstva školstva VVaŠ SR (postup krokov na stránke Minsterstva):
- regionálne školstvo
- predprimárne vzdelávanie
- stanoviská a informatívne materiály
- prijímanie detí na PV v MŠ
 

www.minedu.sk/data/files/5982_prijimanie_do_ms.pdf 

 
List, ktorym odpovedal hlavny hygienik na  list MŠ VVaŠ o vydávaní potvrdení o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa.

 

Rozhodnutia o prijatí/ neprijatí dieťaťa

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

Generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva, Ing. Marian Galan, 1. apríla 2014 schválil pod číslom 2016-8139/4421:1-10A0 materiál „Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách“ (ďalej len „materiál“).Do 

Predmetný materiál bude slúžiť ako informatívny materiál pre riaditeľov materských škôl, ako aj riaditeľov základných škôl s materskými školami a spojených škôl, ktoré majú aj organizačnú zložku materská škola, na orientáciu v procedúrach, súvisiacich s prijímaním detí na predprimárne vzdelávanie.

Materiál je dostupný na:

www.minedu.sk/stanoviska-a-informativne-materialy/

5982_prijimanie_do_ms.pdf (540140)

Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ

                                na rok 2016

Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl môže ministerstvo školstva poskytnúť v zmysle §6b zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.   
Čítaj viac.....
 

Propozície 26. ročníka celoštátnej speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2016.

Okresný úrad Košice – odbor školstva poveril organizovaním okresných kôl súťaže 

Okres Michalovce - ZŠ Moskovská 1, Michalovce zsmosmi1@gmail.com

Krajské kolo súťaže zorganizuje CVČ – RCM Strojárenská 3, Košice eva.skripkova@rcm.sk .

Spevníčky SS 2016 s povinným repertoárom piesní si školy alebo súťažiaci môžu objednávať na adresách: ares@ares.skcasopisy@ares.skwww.slavikslovenska.org  alebopredplatne@slposta.sk                     do 14. februára 2016 

INFORMAČNÉ STRETNUTIE K TVORBE INOVOVANÝCH ŠKOLSKÝCH VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV PODĽA IŠVP PRE MŠ – PRIHLÁSENIE

Vážené učiteľky materských škôl,

Od 22.12.2015 je možnosť prihlasovať sa na informačný seminár k iŠVP. Presné termíny seminára budú oznámené po spracovaní údajov a nastavení presného harmonogramu. Prosíme sledujte stránku ŠPÚ.

Ak máte záujem o prihlásenie, vyplňte, prosím kliknite na odkaz nižšie a vyplňte elektronický formulár.

Prihlasovanie bude trvať do 15. 01. 2016.

www.statpedu.sk/aktuality/informacne-stretnutie-k-tvorbe-inovovanych-skolskych-vzdelavacich-programov-podla-isvp-pre

Prihláška na informačné stretnutie k tvorbe inovovaných školských vzdelávacích programov podľa iŠVP pre MŠ

Pokyny k organizačnému zabezpečeniu olympiád v šk.roku 2015/2016

·         Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry,

·         Technická olympiáda

Vo veciach organizačných ako aj obsahových sa je potrebné obracať na poverených organizátorov jednotlivých kôl súťaží.

Čítaj viac....

Organizacne_ zabezp_OSJaL.doc (57344)
Organizacne_ zabezp_TO.doc (55296)

POZVÁNKA na odborný seminár

Termín:  22.10.2015
Čas:  9.30 hod.

Miesto konania zasadačka OÚ KOŠICE, Komenského 52, Košice.

Cieľová skupina: vedúce/riaditeľky ZŠS

Témana tému Čerstvosť, kvalita surovín a potravín v zariadeniach školského stravovania,

Záujem o seminár potvrďte zaslaním záväznej prihlášky na adresu:jarka@soft-gl.sk.

Pozvánka

Pozvánka ŠJ október 2015c.doc (137216)

ŠALIANSKY MAŤKO

          

23. ročníku súťaže v prednese slovenských  povestí „Šaliansky Maťko J. C. Hronského“.

Čítaj viac...

ŠM propozície 23. ročníka.doc (286720)

Zápis detí do materskej školy

šk.r. 2015/2016

Odponicanie Ministerstva skolstva, vedy, vyskumu a sportu SR, sekcie regionalneho skolstva, k zapisu deti do materskej skoly Vazena pani veduca odboru Skolstva, 

Čítaj viac...

Zápis_ deti_MŠ (1).pdf (917942)

Deň materských škôl na Slovensku

                          
Tento významný deň, nie len pre materské školy, ale aj pre náš štát sa bude organizovať každoročne 4. novembra.

čítaj viac...Sprievodny-list-k-DMS.pdf (266901)

Prihlásenia sa do aktivít prezentujúcich Deň materských škôl na Slovensku

od 05.10 2015 do 4:11.2015

Stanovisko Slovenskej komory učiteľov k spoločenskému a ekonomickému postaveniu pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve

čítaj viac...

Medzi učiteľmi to začína vrieť

Slovenská komora učiteľov predstavila 12 problémov, ktoré trápia slovenské školstvo.

Čítajte viac: http://www.sme.sk/c/8028985/medzi-ucitelmi-to-zacina-vriet-nechcu-mlcat.html#ixzz3o3ILxqFV

čítaj viac...

www.sme.sk/c/8028985/medzi-ucitelmi-to-zacina-vriet-nechcu-mlcat.html

Ministerstvo znížilo administatítnu záťaž pedagógov

Rezort zrušil rôzne typy dokumentov, školy môžu nahradiť školský vzdelávací program štátnym vzdelávacím programom.

Čítaj viac...

www.skolskyportal.sk/clanky/ministerstvo-znizilo-administrativnu-zataz-pedagogov

Parlament odobril nový spôsob voľby riaditeľa školy aj príspevky na lyžiarské výcviky

Zriaďovateľ školy môže povedať dvakrát nie.

Zriaďovateľ školy bude môcť s nomináciou na riaditeľa dvakrát nesúhlasiť. Vyplýva to z novely školského zákona, ktorú schválil parlament. Na jej základe sa zavádzajú aj príspevky na lyžiarske výcviky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Čítaj viac...

 Nový spôsob voľby riaditľa.pdf (179712)

www.ta3.com/clanok/1059361/draxler-chce-motivovat-zacinajucich-ucitelov-priplatkami-z-europskych-penazi.html

Materské školy v letnom režime

NAPRIEK BLÍŽIACIM SA LETNÝM PRÁZDNINÁM NEBUDÚ VŠETKY DVERE ŠKÔL ZAVRETÉ. PRESNEJŠIE, MATERSKÉ ŠKOLY PRECHÁDZAJÚ DO REŽIMU KEDY SA SÍCE PRERUŠUJE ICH PREVÁDZKA, NO NAPRIEK TOMU VYTVÁRAJÚ MOŽNOSTI NA UMIESTNENIE DETÍ.

Činnosť materských škôl sa prerušuje na minimálne tri týždne, počas ktorých priestory prechádzajú nevyhnutnú údržbou, opravami a čistením. V tom čase sa okrem iného dezinfikujú hračky a materiálne dovybavenie v triedach. V tom čase je zároveň pre zamestnancov materských škôl priestor napríklad na čerpanie letných dovoleniek. 

Tam, kde je samospráva zriaďovateľov viacerých materských škôl, vytvára možnosti na to, aby rodičia mohli svoje deti umiestniť práve do materskej školy, ktorá je v danom termíne otvorená. Rodičia o tom majú byť informovaní minimálne dva mesiace pred začiatkom prázdnin.

Pilotná fáza zavedenia Inovovaného ŠVP pre PV v MŠ

Do realizácie pilotnej fázy zavedenia Inovovaného ŠVP pre PV v MŠ do praxe materských škôl sa môžu materské školy prihlásiť najneskôr do 15.júna 2015.

Čítaj viac...

ŠVP pre materské školy bude v budúcom školskom roku dobrovoľný

23.04.2015

ŠVP pre materské školy bude v budúcom školskom roku dobrovoľný

Inovovaný Štátny vzdelávací program pre materské školy bude v prvom roku svojej platnosti dobrovoľný – rozhodol o tom minister školstva Juraj Draxler. Dospel k tomu po stretnutí s hlavnou školskou inšpektorkou Vierou Kalmárovou a riaditeľkou Štátneho pedagogického ústavu Petrou Fridrichovou, ktoré sa konalo s cieľom preskúmať pripravenosť škôlok na nový ŠVP.
Čítaj viac....