10. výročie SŠÚ

V školskom roku 2013/2014 SŠÚ  oslávil 10.výročie svojho založenia.
 
                               Vznik Spoločného školského úradu

 11.08.2004 vznikla naša spoločná školská úradovňa ako inštitút na zvládnutie značného rozsahu kompetencií, ktoré sa v rámci reformy verejnej správy v školstve postupne delegovali obciam. Zakladateľmi zmluvy  boli obce  Budkovce,  Hatalov, Jovsa, Lastomír, Nacina Ves, Oreské,  Petrovce n /L,  Staré, Šamudovce, Vinné,  Zalužice, Žbince.

 Obec Vinné sa stala sídlom spoločného školského úradu (SŠÚ) a jeho štatutárom Ing. Jozef Kráľ. Náplň činnosti úradu v oblasti územnej štátnej správy a územnej samosprávy zabezpečoval jeden odborný zamestnanec  –  PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD.

Desiatimi dodatkami sa počet účastníkov zmluvy upravil na terajších 31 zmluvných obcí z okresov Michalovce a Sobrance, z ktorých 20 obcí je zároveň aj školskými úradmi  - Blatné Remety, Budkovce, Drahňov, Dúbravka, Hatalov, Jovsa, Kaluža, Klokočov, Krásnovce, Krčava, Lastomír,  Lesné, Nacina Ves,  Petrovce n/L, Poruba p/V, Remetské Hámre,  Slavkovce, Sliepkovce, Staré, Strážske, Šamudovce, Úbrež, Zalužice, Závadka, Zbudza, Žbince, Veľké Revištia, Vinné, Vŕbnica, Vyšná Rybnica, Vyšné Remety. V priebehu desaťročia od zmluvy odstúpili obce Kusín, Oreské, Trnava pri Laborci, v ktorých sa školy vyradili zo siete.

Od 01.04.2005 bol prijatý ďalší odborný zamestnanec – PaedDr. Eva Matuchová. Po dohode s mestom Strážske sa bezplatne pre novú zamestnankyňu vytvorilo elokované pracovisko SŠÚ na Mestskom úrade v Strážskom, ktoré zastrešuje metodické riadenie  materských škôl a školských zariadení.

 Informačný servis pre základné školy, ZUŠ a CVČ, ako aj vedenie a koordináciu činností spoločného školského úradu naďalej zabezpečuje PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD., ktorá pôsobí v sídle SŠÚ - na Obecnom úrade vo Vinnom. do dnešných dní roku 2014 je v správe Spoločného školksého úradu Vinné 

v 20 základných škôl - 11 plnoorganizovaných ZŠ s PS Blatné Remety, Budkovce, Jovsa, Krčava, Nacina Ves, Remetské Hámre, Strážske, Úbrež, Zalužice, Žbince, Vinné  (z toho 5 ZŠ s MŠ)  a 8  neplnoorganizovaných ZŠ bez PS - Drahňov, Lastomír, Petrovce n/L, Staré, Šamudovce, Veľké Revištia,  Vŕbnica, Vyšná Rybnica  a jedna neplnoorganizovaná ZŠ s MŠ s PS v Hatalove.

v 29 materských škôl - Budkovce, Drahňov, Dúbravka, Hatalov, Jovsa, Kaluža, Klokočov, Krásnovce, Krčava, Lastomír, Lesné, Nacina Ves,  Petrovce n/L, Poruba p/V, Remetské Hámre,  Slavkovce, Sliepkovce, Staré, Strážske, Úbrež, Zalužice, Závadka, Zbudza, Žbince, Veľké Revištia, Vinné, Vŕbnica, Vyšná Rybnica, Vyšné Remety (z toho 3 viactriedne MŠ  a 1 s PS).                                                                                                                                                        

1 ZUŠ a 1 CVČ s PS v Strážskom. 

 
Všetky akcie a podujatia v šk.r. 2013/2014 sa niesli v duchu 10.výročia založenia SŠÚ.
 

Foto  viď fotogaléria

 

Bulletin