10. výročie založenia SŠÚ (2004 - 2014)

 
V školskom roku 2014/2015 oslávil SŠÚ 10. výročie svojho vzniku.

Ako sa to začalo? V záujme kvalitného a efektívneho zabezpečovania výkonu prenesených úloh štátnej správy v školstve obce, ktoré boli zriaďovateľom škôl s

celkovým počtom najmenej 1 000 žiakov, dostali možnosť samostatne a odborne riadiť a plniť úlohy v oblasti výchovy a vzdelávania pre vlastné školy. Túto možnosť  využili aj naše obce v územnej pôsobnosti a na základe podnetu starostu obce Vinné Ing. Jozefa Kráľa podpísali zmluvu o medziobecnej spolupráci. Tak 11.08.2004 vznikla spoločná školská úradovňa ako inštitút na zvládnutie značného rozsahu kompetencií, ktoré sa v rámci reformy verejnej správy v školstve postupne delegovali obciam. Zakladateľmi zmluvy  boli obce Budkovce, Hatalov,Jovsa,Lastomír, Nacina Ves, Oreské, Petrovce n/L,Staré, Šamudovce, Vinné, Zalužice, Žbince, pre ktoré Krajský školský úrad v Košiciach vydal rozhodnutie potvrdzujúce tieto obce ako školské úrady od 01.09.2004. Obec Vinné sa stala sídlom spoločného školského úradu a jeho štatutárom Ing. Jozef Kráľ. Náplň činnosti obce ako školského úradu v oblasti územnej štátnej správy a územnej samosprávy zabezpečoval 1 odborný zamestnanec –  PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD. pre 12 základných  škôl, 11 materských škôl a 11 školských jedální. Zmluvné obce sa dohodli aj na dofinancovaní prevádzkových a osobných nákladov SŠÚ.

Desiatimi dodatkami sa počet účastníkov zmluvy upravil na terajších 31 zmluvných obcí z okresov Michalovce a Sobrance, z ktorých 20 obcí je zároveň aj školskými úradmi  - Blatné Remety, Budkovce, Drahňov, Dúbravka, Hatalov, Jovsa, Kaluža, Klokočov, Krásnovce, Krčava, Lastomír,  Lesné, Nacina Ves,  Petrovce n/L, Poruba p/V, Remetské Hámre,  Slavkovce, Sliepkovce, Staré, Strážske, Šamudovce, Úbrež, Zalužice, Závadka, Zbudza, Žbince, Veľké Revištia, Vinné, Vŕbnica, Vyšná Rybnica, Vyšné Remety. V priebehu desaťročia od zmluvy odstúpili obce Kusín, Oreské, Trnava pri Laborci, v ktorých sa školy vyradili zo siete.

Širšou pôsobnosťou spoločného školského úradu (SŠÚ) sa upevnila nielen spolupráca obcí, ale zároveň jeho činnosť priniesla  i zefektívnenie metodicko - poradenskej  práce. Od 01.04.2005, na základe splnenia podmienky pre vytvorenie dvoch pracovných miest ŠÚ pri počte nad 2 000 žiakov, bol prijatý ďalší odborný zamestnanec – PaedDr. Eva Matuchová. Po dohode s mestom Strážske bolo bezplatne vytvorené elokované pracovisko SŠÚ na Mestskom úrade v Strážskom, ktoré zastrešuje metodické riadenie  materských škôl a školských zariadení.

Do dnešných dní je v správe SŠÚ 20 základných škôl, z toho 11 plnoorganizovaných s PS (5 ZŠ s MŠ)  a 8  neplnoorganizovaných bez PS) a jedna neplnoorganizovaná ZŠ s MŠ s PS, 1 ZUŠ a 1 CVČ s PS, 24 materských škôl, z toho 3 viactriedne a 1 s PS.  Ich  bezproblémový a efektívny chod zabezpečujú: 21 riaditeľov základných a 24 riaditeliek a 5 zástupkýň v ZŠ s MŠ pre MŠ.

Vznik SŠÚ.pdf (186615)