Kultúrne podujatia

 
SŠÚ Vinné za finančnej podpory starostov zmluvných obcí každoročne už 10 rokov uskutočňuje kultúrne podujatia pre deti materských škôl, žiakov základných škô a pedagógov škôl vždy v inej obci za spolupráce daných obcí
  • Sláviček pre detí materských škôl, od šk.r. 2014/2015 - Talentárium detí materských škôl 
  • Karaoke s Viktorom, od šk.r. 2014/2015 Talentárium žiakov I.st. základných škôl 
  • Deň učiteľov
 

 „TALENTÁRIUM“ žiakov I.st. zákldných škôl SŠÚ Vinné

Termín: 20.02.2018

Miesto: ZOS Michalovce

Počet súťažiacich: 23 z 13 základných škôl SŠÚ Vinné ( Budkovce, Blatné Remety, Bežovce, Jovsa, Krčava, Lastomír, Strážske, Staré, Šamudovce, Vyšná Rybnica, Vinné, Zalužice, Žbince). 

Cieľom tejto akcie je vyvolávať u žiakov pekné dojmy a citové zážitky z vystúpenia a rozvíjať potrebu aktívnej účasti na kultúrnych podujatiach. V prehliadke talentov sa žiaci prezentovali v speve, tanci, recitácií, hre na nástroj, ľudovom rozprávaní.Z roka na rok sa žiaci prezentujú zaujímavejšími vystúpeniami. Porota mala ťažkú úlohu vybrať tích najlepších. Aj tohto roku boli udelené ceny za najleší výkon:  

Cena  štatutára SŠÚ Vinné - získal ju žiak , riaditeľky ZOS Michalovce a obecenstva. 

Všetci súťažiaci boli odmenení diplomom, fotografiou  knihou, CD, veľkým čokoládovým dukátom s logom talentária a sladkosťami. Každá základná škola dostala pamätný list. Nechýbalo bohaté občerstvenie vo forme desiatej pre deti, pedagógov a rodičov  a obeda - pizze pre deti. 

Že sa podujatie všetkým páčilo svedčil potlesk na záver a pochvala zo strany pedagógov a rodičov, ktorých na tomto IVI.ročníku. Aj keš smutní štvrtáci konštatovali, "Škkoda, že sa tohto podujatia na budúci rok nebudeme môcť zúčastniť, pretože máme ešte ďalšie zaujímavé vystúpenia "

Organizátorov SŠÚ Vinné a ZOS teší zujem o toto podujatie a veríme, že sa v ešte vo väčšom počte stretneme na IV.ročníku Talentária žiakov  základdných škôl SŠÚ Vinné.    

             „TALENTÁRIUM“ detí materských škôl SŠÚ Vinné

                Bez veľkej vôle neexistujú veľké talenty.

Termín: 8.11.2016

Miesto: ZOS Michalovce

Počet zúčastnených detí: 21 z 18 materských škôl SŠÚ Vinné

Cieľom tejto akcie je rozvíjať osobnostné kompetencie – správať sa sebaisto vo vystupovaní pred publikom. Vyvolávať u žiakov pekné dojmy a citové zážitky z vystúpenia a rozvíjať potrebu aktívnej účasti na kultúrnych podujatiach. Súťažiacich, porotu, hostí, pedagógov a rodičov privítala moderátorka Bc. Veronika Gubaňárová riaditeľka MŠ Slavkovce. V prehliadke talentov sa deti prezentovali v speve, taneci, recitácií, hre na nástroj, ľudovom rozprávaní. V úvode sa predstavili mladé talenty deti materskej školy, Školská 5, Michalovce s ľudovým pásmom..

Všetci súťažiaci boli odmenení diplomom, fotografiou v rámčeku, knihou, CD, farbičkami, omaľovánkou, veľkým čokoládovým dukátom s logom talentária a sladkosťami. Každá materská škola dostala pamätný list. Novinkou boli udelené ceny:  štatutára SŠÚ Vinné, riaditeľky ZOS Michalovce a obecenstva. Nechýbalo bohaté občerstvenie vo forme desiatej pre deti, pedagógov a rodičov  a obeda - pizze pre deti. 

Že sa podujatie všetkým páčilo svedčil potlesk na záver a pochvala zo strany pedagógov a rodičov, ktorých na tomto I.ročníku bolo oveľa viac ako v minulom školskom roku.

Organizátorov SŠÚ Vinné a ZOS teší zujem o toto podujatie a veríme, že sa v ešte vo väčšom počte stretneme na II.ročníku Talentária detí materských škôl SŠÚ Vinné.    

                       DEŇ UČITEĽOV

                                       

Dobrá škola je tá, kde milujú deti a vážia si ich rodičov.

    Viesť človeka od útlej mladosti k poznávaniu krásy a pravdy je vznešeným poslaním tých, ktorých v živote zdobí meno UČITEĽ. 

Moderátorka Katarína Činčárová privítala v obci Vinné  pedagógov, riaditeľov a zástupcov základných a materských škôl, predstaviteľov obcí, štatutára spoločného školského úradu Ing. Mariana Makeľa a odborné zamestnankyne PaedDr. Zdenku Hlaváčovú, PhD. a PaedDr. Evu Matuchovú. 

Čítaj viac....

TALENTÁRIUM

                                   
Termín: 24.2.2016
Čas: 8:30 hod.
Miesto: ZOS Michalovce

Súťažiacich , porotu, pedagógov a rodičov privítala moderátorka Mgr. Martina Feňková učiteľka ZŠ Strážske. V predstavila porotu - štatutára  Spoločného školského úradu Vinné Ing. Mariána Makeľa – starostu obce Vinné, PaedDr. Zdenku Hlaváčovú, PhD a PaedDr. Evu Matuchovú odborných zamestnancov Spoločného školského úradu Vinné, Mgr. Evu Rafayovú riaditeľku ZOS, Mgr. Alenu Narátilovú  zo Zemplínskeho osvetového strediska.

Čítaj viac....Talentárium žiakov I.st.ZŠ.pdf (184159)

Talentárium detí materských škôl

                               
Termín: 5.11.2015
Čas: 8.30 hod
Miesto: ZPOS Michalovce
 
Čítaj viac...

 

Talentárium žiakov základných škôl SŠÚ Vinné

                                   
Termín: 19.2.2015
Čas: 8:30 hod.
Miesto: ZOS Michalovce

Talent . Každý z nás dostal ten nádherný dar v určitej miere do vienka, no nie každý ho v sebe dokáže objaviť a zveľaďovať.  Mať talent je jedna vec, nebáť sa ho predviesť druhá. Vystúpiť pred publikom chce guráž.

Týmito slovami privítala hostí a súťažiacich moderátorka Mgr. Martina Feňková učiteľka ZŠ Strážske. V Úvode privítala súťažiacich, predstavila hostí a porotu - štatutára  Spoločného školského úradu Vinné Ing. Mariána Makeľa – starostu obce Vinné, PaedDr. Zdenku Hlaváčovú, PhDPaedDr. Evu Matuchovú odborných zamestnancov Spoločného školského úradu Vinné, Mgr. Evu Rafayovú riaditeľku ZOS, Mgr. Alenu Narátilovú  zo Zemplínskeho osvetového strediska.

Čítaj viac....

Talentárium žiakov 1.st.ZŠ.pdf (347050)