Talentárium žiakov ZŠ

Talent . Každý z nás dostal ten nádherný dar v určitej miere do vienka, no nie každý ho v sebe dokáže objaviť a zveľaďovať.  Mať talent je jedna vec, nebáť sa ho predviesť druhá. Vystúpiť pred publikom chce guráž.

Týmito slovami privítala hostí a súťažiacich moderátorka Mgr. Martina Feňková učiteľka ZŠ Strážske. V Úvode privítala súťažiacich, predstavila hostí a porotu - štatutára  Spoločného školského úradu Vinné Ing. Mariána Makeľa – starostu obce Vinné, PaedDr. Zdenku Hlaváčovú, PhDPaedDr. Evu Matuchovú odborných zamestnancov Spoločného školského úradu Vinné, Mgr. Evu Rafayovú riaditeľku ZOS, Mgr. Alenu Narátilovú  zo Zemplínskeho osvetového strediska.

Na nultom ročníku konanom 19.2.2015 v ZOS Michalovce sa zišlo 16 súťažiacich z 12 ZŠ ( Budkovce, Blatné Remety, Drahňov, Hatalov, Krčava, Staré, Strážske, Vinné, Vyšná Rybnica, Veľké Revištia, Zalužice, Žbince), ktorý svoj talent prezentovali  recitáciou, spevom, hrou na hudobný nástroj, ľudovým rozprávaním, a dobrou pamäťou. Ocenení budú všetci súťažiaci, ale porota z každej disciplíny ocení jedného najlepšieho cenou poroty.

Súťažiacich pozdravili žiaci z Centra voľného času Strážske, ktorí sa predstavili ľudovým tancom.

Prehliadka mala dve časti. V prvej časti vystúpilo 8 súťažiacich.

Ako prvá sa predstavila Rebeka Andrusová, žiačka prvého ročníka základnej školy Krčava. Svojou piesňou nám prezradila recept na krásne červené líčka. To, či nám vo Vinnom vyrastá zo štvrtáka Jakuba Bobera nový Dušan Jamrich, posúdili diváci sami. Vypočuli sme si umelecký prednes diela Záhadná taška od tvorcu pôvodnej slovenskej literatúry pre deti Romana Brata. O tom, že v Hatalove vedia dievčatá pekne spievať, nás  presvedčila tretiačka Lea Nagyová piesňou Trúbka. O jedenásťročnom Oskarovi nám zarecitoval žiak tretieho ročníka základnej školy Vyšná Rybnica Michael Baran. Blatných Remet prišiel tretiak Jožko Šliško. V jeho podaní sme si vypočuli Koncertný čardáš a-mol a  slovenskú ľudovú pieseň nám výdhodniarom dobre známu Topánočky mojo. Povesť Koľko štítov majú Tatry od súčasného slovenského prozaika a dramatika Antona Mareca zarecitovala štvrtáčka Lianka Toščáková zo základnej školy Veľké Revištia.  Započuli sme sa do nádhernej melódie piesne Tri oriešky pre popolušku z dielne geniálneho autora hudby Karla Svobodu v podaní štvrtáčky Anetky Žužovej zo Základnej školy Staré. O tom, či je malá a či veľká nám porozprávala ľudová rozprávačka Tatianka Kubáková, štvrtáčka zo základnej školy Veľké Revištia. Po desiatovej prestávke vstúpili detí ZUŠ  Strážske hrou na akordeón, husle.

Skladbou Alleluja pozdravila súťažiacich p.učiteľka ZUŠ Nadežda Biľová.

V druhej časti prehliadky sa nám predstavilo ďalších 8 súťažiacich.

Zuzka Sekletárová zo základnej školy Zalužice nás presvedčila o tom, že hoci je štvrtáčka, dokáže s ľahkosťou skrotiť aj taký veľký hudobný nástroj, akým je akordeón. Zahrala nám pieseň z nášho regiónu Dzivočka ja počarovna.  Thomas Large povedal: „Priateľstvo je vzácny dar. Nemôžeš si ho kúpiť,   no môžeš si ho zaslúžiť.“ To, či priateľstvo platí aj medzi malými myškami nám prezradil Damián Palágyi, druhák zo základnej školy Drahňov v básni Návšteva od Alexandra Cisára. Aj keď Ivanko Čurma je prváčik v základnej škole Budkovce, bol to odvážny mladý muž, ktorému slovo tréma nič nehovorila. Prišiel k nám ako ľudový rozprávač. Tretiačka Hanka Hakošová zo základnej školy v Strážskom , členka speváckej a tanečnej zložky detského folklórneho súboru Zemplínik  zaspievala ľudovú pieseň Huča huri.  Čo sa stalo v Hlibokej doline sa zaspieval ľudovú pieseň Miško Smoľak, žiak štvrtého ročníka základnej školy Vyšná Rybnica. Do známeho muzikálu REBELOVE nás prenesla prváčka zo základnej  školy Budkovce Saška Pavlovova. Zaspievala pieseň Pátá. Mareki Balog zo základnej školy Žbince nás presvedčil, že má výbornú pamäť. Aj keď je len prváčik, pamätal si  básničky na všetky  písmená v abecede. Započúvali sme sa aj do piesne Mama v podaní Laury Balogovej zo základnej školy v Žbinciach.

V závere porota Dr. Hlaváčová, Dr. Matuchová zo SŠÚ Vinné a Mgr. Evu Rafayová a Mgr. Alena Navrátilová zo ZOS odmenili všetkých  súťažiach diplomom a vecnými cenami. Tým najlepším odovzdala cenu poroty, ktorú v speve získala Ameta Žužová  zo ZŠ Staré, v recitácii Jakub Bober zo ZŠ s MŠ F.J. Fugu Vinné, v ľudovom rozprávaní Tatiana Kubáková zo ZŠ Veľké Revištia, v hre na nástroj Jozef  Sliško zo ZŠ Blatné Remety, za dobrú pamäť Marek Balog zo ZŠ s MŠ Žbince. Porota ocenila za mimoriadny talent v speve Hanku Hakošovú zo ZŠ v Strážske.

Za pekný výkon boli súťažiaci odmenení aj pizzou a sladkým koláčikom.

Presvedčili sme sa, že aj v našom regióne máme šikovné a talentované deti.

 

 

Šírme radosť, dobrú náladu, majme zmysel pre humor a dlho si pamätajme všetko pekné, čo pohládza našu dušu. Nezabúdajme, že ak chceme uspieť, musíme byť vytrvalý voči sebe a svojim snom, nie snom druhých ľudí a musíme neustále na sebe pracovať. Objavujme a podporujme talenty v našich deťoch, ktoré ich posúvajú vpred, lebo oni tvoria našu budúcnosť.

V závere moderátorka poďakovala účinkujúcim za hodnotné umelecké vystúpenie, rodičom a pedagógom za podporu a prípravu detí, organizátorom a spoluorganizátorom za prípravu tohto krásneho dopoludnia. Poďakovanie patrilo publiku, ktoré po celý čas vytváralo príjemnú priateľskú atmosféru a svojím potleskom ocenilo výkony  talentovaných účinkujúcich.

Vyslovila prianie, aby sme sa o rok zišli opäť pri prehliadke TALENTOV v I. ročníku. Dovtedy dovidenia.   

         

5.3.2015  Vysielanie v MISTRÁLI

Novinky - v bode 10 detské talenty

www.tvmistral.sk/index.php?option=com_tvarchive&view=vysielanie&vid=679