Odborné podujatia

                                     Pracovné stretnutia

28. 1. 2019  referentiek PaM  - oblasť školstva - obcí a škôl 

6. 2. 2019 predsedov Rady školy pri MŠ, ZŠ, ZŠ s MŠ, ŠZ a zástupcov obecných úradov

Spoločný školský úrad Vinné pripravil pre zástupcov škôl a zmluvných obcí dve pracovné stretnutia s aktuálnou problematikou odmeňovania po novom od 1. 1. 2019 a k činnosti Rady školy s prípravou výberových konaní na funkciu riaditeľov škôl a ŠZ. Počet zúčastnených (spolu 90 prítomných) potvrdzuje pretrvávajúci záujem o naše aktivity, ktoré prispievajú k zorientovaniu sa v otázkach zo školského prostredia, na ktoré spoločne hľadáme odborné odpovede. Sme radi, že sa týchto podujatí zúčastňujú aj naši starostovia, a samozrejme chvályhodné je, že nechýba ani náš štatutár SŠÚ Ing. Marián Makeľ ako garant samosprávnej pôsobnosti a organizačného zabezpečenia fungovania úradu.

Metodický deň pre učiteľov primárneho a predprimárneho vzdelávania

Dňa 28.10.2015 sa uskutočnil Metodický deň pre učiteľov predprimárneho a primárneho vzdelávania  v územnej pôsobnosti SŠÚ Vinné. Podujatie sa uskutočnilo  v spolupráci s CPPPaP Michalovce  a ŠPÚ Bratislava.

Téma :

pre učiteľov  materskej školy

¨ Zvládanie dieťaťa so syndrómom hyperkinetickej poruchy pozornosti s motorickým nepokojom  a poruchou správania v MŠ

             lektor: PaedDr. Anna MACENKOVÁ- CPPPaP Michalovce 

 pre učiteľov základnej školy

 Finančné vzdelávanie realizované v praxi základnej školy

          lektor: PaedDr. Monika REITEROVÁ - ŠPÚ Bratislava

Zúčastnilo sa ho 19 učiteľov z 17 materských škôl ( Petrovce, Vinné, Hatalov, Slavkovce,Žbince, Lastomír, Jovsa, Klokočov, Vyšné Remety,Poruby p/V, Zalužice, Vyšná Rybnica, Kaluža, Krčava, Veľké Revištia, Remetské Hámre, Zbudza )  a 22 učiteoľv základných škôl z 14 škôl (Budkovce, Blatné Remety, Hatalov, Drahňov, Jovsa, Lastomír, Staré, Strážske, Vinné, Vyšná Rybnica, Šamudovce , Žbince, Zalužice, Petrovce n/L  )

Metodické dni pre učiteľov a vychovávateľov ŠKD SŠÚ Vinné

Dňa 8.10.2015 sa uskutočnil Metodický deň pre učiteľov primárneho vzdelávania a vychovávateľov ŠKD v územnej pôsobnosti SŠÚ Vinné. Podujatie sa uskutočnilo  v spolupráci s DP MPC Košice. Lektori - PaedDr. Tatiana Komanová a Mgr. Taťjana Volková.  Zúčastnilo sa ho 21 učiteľov zo 16 základných škôl (Budkovce, Blatné Remety, Drahňov, Jovsa, Krčava, Nacina Ves, Petrovce n/L., Staré, Strážske, Šamudovce, Úbrež, Vinné, Vrbnica, Vyšná Rybnica, Zalužice, Žbince)  a 12 vychovávateľov ŠKD z 10 škôl (Budkovce, Hatalov, Drahňov, Jovsa, Lastomír, Staré, Strážske, Vinné, Vyšná Rybnica, Úbrež).

Témy "Ako rozvíjať matematickú gramotnosť žiaka primárneho vzdelávania" pre učiteľov ZŠ a "Učenie zážitkom vo výchove mimo vyučovania" pre vychovávateľov.   Jednotlivé odborné vstupy boli prezentované zaujímavo nielen teóriou, ale hlavne aktivitami a ukážkami dobrej praxe. Pedagógov ponúknuté  aktivity veľmi zaujali, najmä ich konkrétna realizácia, práca s pracovným listami či názorné ukážky hier a činností. Mnohé z nich určite využijú vo svojej praxi.

Aj touto cestou by sme chceli poďakovať lektorkam za ich ochotný a odborný prístup, za podnetné edukačné nápady či praktické rady, ktorými obohatili a rozšírili profesijný rozmer našich pedagógov. Veríme, že zo strany DP MPC Košice naďalej budeme môcť získavať tak potrebné aktuálne informácie a metodické usmernenia pre prax.   Ďakujeme vedeniu tejto vzdelávacej organizácie, že nám umožnilo aj takto sa interne vzdelávať a veríme, že naša spolupráca bude naďalej pokračovať v prospech skvalitňovania profesionality našich pedagógov.