Pracovné stretnutia školský rok 2019/2020

Pracovné stretnutie starostov zmluvných obcí/ primátora mesta
    Termín: 16.1. 2020
    Miesto: Vinné
    Počet zúčastnených: 24

Pracovné stretnutia šk.r. 2018/2019

1. Pracovné stretnutie riaditeľov ZŠ
    Termín: 28. 8 .2018
    Miesto: OcÚ Vinné
    Počet zúčastnených: 19
 
2. Pracovné stretnutie starostov zmluvných obcí/ primátora mesta
    Termín: 26. - 27. 9. 2018
    Miesto: Svit
    Počet zúčastnených: 14
 
3. Pracovné stretnutie  a seminár riaditeliek MŠ a zástupkyň pre MŠ v ZŠ s MŠ
    Termín: 10. 10. 2018
    Miesto: MsKS Michslovce
    Počet zúčastnených: 26 
 
4. Pracovné stretnutie referentiek PaM a riaditeľov škôl a ŠZ
   Termín: 28. 1. 2019
   Miesto: OcÚ Vinné
   Počet zúčastnených: 56 ( riaditelia MŠ -17, riaditelia ZŠ- 18, referently PaM škôl a obcí -  21)
 
  Pracovné stretnutia šk.rok 2017/20108

6. Pracovné stretnutie riaditeľov ZŠ a ŠZ

    Termín: 22.2.2018

     Miesto: OcÚ Vinné

     Počet zúčastnených:  18

5. Pracovné stretnutie vedúcich ZŠS

     Termín: 20.2.2018

     Miesto: Zemplínska šírava, Panzión Juliana

    Počet zúčastnených: 20

4. Pracovné stretnutie  riaditelie MŠ

    Termín: 16.2.2018

    Miesto: OcÚ Vinné

    Počet zúčastnených: 24

3.  Straostov obcí

     Termín: 1.2.2018

      Miesto: OcÚ Vinné

     Počet zúčastnených: 22

2. Starostov obcí a riaditeľov škôl a ŠZ

    Termín: 3-4.10.2017

    Miesto: Hotel Klimek, Muszyna, Poľsko

   Počet zúčastnených: 53

Pozvánka

Snímka1.JPG (201729)
Snímka2.JPG (239152)
       

1. Riaditeľov základných škôl SŠÚ Vinné
   Termín: 25.augusta 2017
   Miesto: ZOS Michalovce
   Čas:  9:00 hod. - riaditelia materských škôl 
           13:00 hod. - riaditelia základných škôl a ŠZ 

 

 

                        Pracovné stretnutia šk.r. 2016/2017

4. Pracovné stretnutie riaditeľov MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ

   Termín: 30. 3. 2017
   Miesto: OcÚ Vinné
   Počet zúčastnených: 47
 
 
3. Pracovné stretnutie riaditeliek/vedúcich ZŠS
   Termín: 22.2.2017
   Miesto: Penzión Juliana Zemplínska šírava
   Počet zúčastnených za ZŠS: 1/28
 
 
2. Starostov zmluvných obcí SŠÚ Vinné

 

    Termín: 18.1.2017
    Miesto: Obecný úrad Vinné
    Počet zúčastnených: 19

 

1. Riaditeľov škôl a ŠZ a starostov obcí
 
   Termín: 30-31.augusta 2016
   Miesto: Zemplínska šírav, aPenzión Juliana
   Počet zúčastnenýchza školu:1

 

Školský rok 2015/2016 

6. Riaditeľov Materských škôl a  zástupcov pre  MŠ v ZŠ s MŠ
    Termín: 22.2.2016
    Miesto: ZOS Michalovce
    Počet zúčastnených: 22
 
5.Vedúcich/riaditeliek ZŠS
   Termín:
    Miesto: Penzion Juliaqna Zemplínska šírava
    Počet zúčastnených 
 
4. Starostov zmluvných obcí SŠÚ Vinné
    Termín: 22.1.2016
    Miesto: Obecný úrad Vinné
    Počet zúčastnených: 17
 
3. Riaditeľov základných škôl a ŠZ
 
   Termín: 13. 1.11.2016
   Miesto: ZŠ s MŠ Zalužice
   Počet zúčastnených: 
 
2.Riaditeľov základných škôl a ŠZ
 
   Termín: 30.11.11.2015
   Miesto: ZŠ Strážske
   Počet zúčastnených: 22
 
1. Riaditeľov škôl a ŠZ a starostov obcí
 
   Termín: 24-25.augusta 2015
   Miesto: Kaluža penzión Juliana
   Počet zúčastnených: 71
   ( 26 riaditeľov MŠ, 20 riaditeľov ZŠ, 25 straostov zmluvných obcí )

Pozvánka prac. str. august 2015 .pdf (725069)

 

Školský rok 2014/2015

6. Riaditeľov materských ,základných škôl a ŠZ
  
   Termín: 15.6.2015
   Miesto:OcÚ Vinné
   Počet zúčastnených: 45
 
5. Vedúcich zariadení školského stravovania
     
   Termín: 13.3.2015
   Miesto:Zemplínska šírava, Penzión Juliana 
   Počet zúčastnených: 25
 
4.Riaditeľov základných škôl a ŠZ
 
   Termín: 17.2.2015
   Miesto: ZŠ Nacina Ves
   Počet zúčastnených: 20
 
3.Riaditeľov materských škôl
 
   Termín : 16.2.2015
    Miesto: ZOS Michlaovce 
    Počet zúčastnených: 25
 
2. Starostov zmluvných obcí
 
    Termín: 12.2.2015
    Miesto: OcÚ Vinné
    Počet zúčastnených: 21
 
 
1. Riaditeľov škôl a ŠZ a starostov obcí
 
   Termín: 8-9.septembra 2014
    Miesto: Kežmarské Žľaby
   Počet zúčastnených: 57
   (16 riaditeľov MŠ, 19 riaditeľov ZŠ , 22 straostov zmluvných obcí )
 
 
 

          Navštívili nás kolegovia zo SŠÚ Dvory nad Žitavou

Dňa 4. 4. 2017 nás  navštívili zástupcovia Spoločného školského úradu so sídlom v obci Dvory nad Žitavou Mgr. Silvia Nagyová a Ing. Tibor Szalai na základe dohovoru oboch štatutárov úradov Ing. Mariána Makeľa a Ing. Branislava Becíka, PhD. Spoločné stretnutie bolo zamerané na vzájomné odovzdanie skúseností, koncepčných plánov a aktivít úradu smerujúcich ku skvalitňovaniu riadenia škôl a školských zariadení ako i manažovania samotného spoločného školského úradu. Prajeme svojim kolegom nech sa im darí napĺňať ich predsavzatia. 

                                           .

         Pracovné stretnutie riaditeľov škôl a ŠZ

                       SŠÚ so sídlom vo Vinnom

           
Keď chceme byť múdri a s nami celý svet, učme ľudí. Učiť nie, aby sme učili, ale aby vedeli. Vedieť nie, aby vedeli, ale aby položili ruku k činu.“

                                                                                        J. A. Komenský

 
Termín: 30. 3. 2017
Miesto: OcÚ Vinné
Počet zúčastnených: 45

 

Dňa 30. 3. 2017 sa uskutočnila pracovná porada riaditeľov vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti Spoločného školského úradu so sídlom vo Vinnom. Prerokovali sa témy, ktoré v súčasnosti rezonujú v oblasti školstva – národný program „Učiace sa Slovensko“, Akčný plán 2017 MŠVVaŠ SR, výkon vedúceho zamestnanca výberové konania v materských školách, aktuality v práci ZSS - bioodpad v školskom prostredí, legislatívne novinky, ale aj plnenie stratégie SŠÚ a plánu aktivít SŠÚ na rok 2017. Stretnutie sa nieslo v slávnostnom duchu pri príležitosti Dňa učiteľov. Účastníkov prišli pozdraviť krátkym kultúrnym programom deti z MŠ a ZŠ z Vinného, ktorí zároveň odovzdali riaditeľom kvety od štatutára SŠÚ ako symbol úcty a poďakovania za ich ušľachtilú prácu za všetkých našich zriaďovateľov. 

Za riaditeľov poďakovala odborným zamestnancom školského úradu Vinné PaedDr. Zdenke Hlaváčovej, PhD. a PaedDr. Eve Matuchovej riaditeľka ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce PaedDr. Viera Vajsová a riaditeľ ZŠ Strážske Michal Polák. Vyslovili slová vďaky za efektívnu činnosť a metodickú pomoc riaditeľom na pracovných stretnutiach, pri návštevách v školách, osobných konzultáciách a mailovou poštou. 

Ďakujeme našim samosprávam aj touto cestou za ich ochotný prístup, záujem a finančnú dotáciu.

        Ešte raz všetkým našim zmluvným školám a školským zariadeniam želáme veľa životného optimizmu, pracovného elánu a školských úspechov. 

Program stretnutia

  • Bioodpad NATURTREND, s.r.o. Pravenec
  • Aktuality v školstve
  • Požiadavka vykonania prvej atestácie vedúcich PZ           
  • MU (príplatky, PAM, VZN)
  • Plán aktivít SŠÚ v roku 2017
  • Závery a odporúčania          

        Len učiteľ, ktorý má rád učenie môže naučiť  deti, aby mali rady učenie.

                 Zabezpečenie pracovného stretnutia SŠÚ

Dňa 15. 3. 2017 štatutár Spoločného školského úradu so sídlom vo Vinnom Ing. Marián Makeľ a odborné zamestnankyne SŠÚ PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD. a PaedDr. Eva Matuchová vycestovali do gminy Muczyna v Poľsku. Účelom pracovnej cesty bolo dohodnutie podmienok v hoteli Klimek na pripravované pracovné stretnutie  a workshopy zástupcov samospráv zmluvných obcí a riaditeľov MŠ a ZŠ, ZUŠ a CVČ SŠÚ pre nový školský rok 2017/2018.

                        

Jednodňové pracovné stretnutie vedúcich/riaditeliek zariadení školského stravovania SŠÚ Vinné k stravovaniu na školách

Termín konania: 28.2.2017

Miesto: Penzión Juliana Zemplínska šírava

Počet zúčastnených vedúcich/riaditeliek ZŠS: 24 zo SŠÚ Vinné a 14 zo ŠÚ Michalovce

Dňa 22. 2. 2017 sa konalo pracovné stretnutie vedúcich a riaditeľov zariadení školského stravovania Spoločného školského úradu Vinné a Školského úradu Michalovce. Počet zúčastnených 43. 

Témou stretnutia v prvom bloku boli aktuálne otázky a najnovšie zaujímavosti z oblasti školského stravovania, najmä so zameraním na aplikáciu nových požiadaviek pre likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu. 

V druhom bloku prezentovali firmy svoje produkty ponúkané školám spojené s ochutnávkou jedál pripravených na základe MSN pre školské stravovanie 

Aj touto cestou ďakuje štatutár SŠÚ Vinné Ing. Marián Makeľ starostom zmluvných obcí za ich záujem, podporu, investovanie a starostlivosť o bezproblémový chod týchto našich stravovacích zariadení.

 

Pracovné stretnutie starostov zmluvných obcí SŠÚ so sídlom vo Vinnom

Termín konania: 18.2.2017

Miesto konania: OcÚ Vinné

Počet zúčastnených starostov: 19

Zúčastnení starostovia boli oboznámení s čerpaním rozpočtu za rok 2016. Jednohlasne schválili návrh rozpočtu na rok 2017 a plán aktivít v školskom roku 2016/2017.Témou stretnutia boli aktuality v škiolstve
- Požiadavka vykonania prvej atestácie vedúcich pedagogických zamestnancov
- Metodické materiály SŠÚ Vinné ( príplatky, VZN, PAM)
- Plán aktivít v šk.r.2016/2017
- Aktuality v zariadeniach školského stravovania
Z pracovného stretnutia bola vyoracovaná zápisnica s uznesením.
 
 
 
 

Jednodňové pracovné stretnutie vedúcich/riaditeliek zariadení školského stravovania SŠÚ Vinné k stravovaniu na školách

Dňa 22. 2. 2017 sa konalo pracovné stretnutie vedúcich a riaditeľov zariadení školského stravovania Spoločného školského úradu Vinné a Školského úradu Michalovce. Počet zúčastnených 43. 

Témou stretnutia boli aktuálne otázky a najnovšie zaujímavosti z oblasti školského stravovania, najmä so zameraním na aplikáciu nových požiadaviek pre likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu. 

Aj touto cestou ďakuje štatutár SŠÚ Vinné Ing. Marián Makeľ starostom zmluvných obcí za ich záujem, podporu, investovanie a starostlivosť o bezproblémový chod týchto našich stravovacích zariadení.