Činnosť obce ako ŠÚ

 

Náplň činnosti obce ako školského úradu, ktorý zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a ďalšiu administratívno–správnu činnosť na územnú samosprávu,  určuje Smernica č. 7/ 2004 – E v zmysle zákona č. 596/ 2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Školský úrad v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva okrem zriaďovania a zrušovania škôl podľa §6 odsek 1 a §9 odsek 1 citovaného zákona

a) rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy

Odborný zamestnanec zabezpečuje odborné činnosti v oblastiach

-prijatia žiaka,

-povolenia odkladu začiatku povinnej školskej dochádzky, dodatočnom odložení plnení povinnej školskej  dochádzky žiaka,

-oslobodenia žiaka od povinnosti dochádzať do základnej školy a od oslobodenia od vzdelávania sa  v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí,

-povolenia plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR,

-uloženia výchovných opatrení,

-povolenia vykonávať komisionálnu skúšku,

-povolenia vykonávať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom  školy,

-určovania príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť  poskytovanú žiakovi v ZŠ a v ŠZ,

b) kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly Štátnej školskej inšpekcie

   Odborný zamestnanec zabezpečuje odborné činnosti podľa uvedenej kompetencie vo všetkých školách a v školských zariadeniach, ktorých je obec    zriaďovateľom

c) vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl, ktorých je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy. 

   Odborný zamestnanec zabezpečuje odborné činnosti vo veci vydávania organizačných pokynov, najmä na príslušný školský rok, ktoré musia byť v súlade      s platnými právnymi predpismi.

d) poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy

Odborný zamestnanec zabezpečuje odborné činnosti v týchto oblastia

 - riadenia a zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu

 - riadenia a zabezpečovania školského stravovania,

 - ustanovovania a činnosti orgánov školskej samosprávy

 - ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov.

Odborný zamestnanec môž

zabezpečovať na vyžiadanie aj činnosti spojené so zriaďovateľskou pôsobnosťou obce prípravou podkladov podľa §16, §17, §18, §22, §23 zákona

- byť poverený aj zabezpečovaním ďalších činnosti obcí, ktoré sú samosprávnym výkonom obcí v zmysle ustanovenia §6, §8, §9 zákona.

 

 

Náplň činnosti  školského úradu prerokovaná a schválená dňa 22.9.2004                                            

                                                                                                                                                   Ing. Jozef Kráľ

                                                                                                                                              štatutárny zástupca SOÚ