Financovanie

 1. Od 1. 1. 2013 sú financované zo štátneho rozpočtu:

 a) z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR:

 • školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC,

 b) z rozpočtovej kapitoly MV SR:

 • školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie v zriaďovateľskej pôsobnosti  obce, cirkevného zriaďovateľa, súkromného zriaďovateľa a okresného úradu v sídle kraja,
 • materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja,
 • školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja.

 Financovanie upravujú legislatívne predpisy:

 • Zákon č. 597/2003 Z. z.o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
 • Nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

  Z podielových daní obcí a VÚC sú financované:

 • materské školy, základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a VÚC od 1. 1. 2005
 • materské školy, základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných zriaďovateľov od 1. 1. 2007

 Financovanie upravujú legislatívne predpisy: 

 • Zákon č. 564/2004 Z. z.o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov -spôsob rozdeľovania a poukazovania výnosu dane do rozpočtu obcí a VÚC,
 • Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov- kritéria rozdeľovania výnosu dane do rozpočtu obcí a VÚC,
 • Zákon č. 596/2003 Z. z.o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov -spôsob poskytovania finančných prostriedkov obcou (§6 ods. 12) a VÚC (§9 ods.12),
 • Zákon č. 597/2003 Z. z.o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov  - zber údajov potrebných  na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane obciam na školstvo (§7a).

Normatívne financovanie

www.minedu.sk/normativne-financovanie/

Príspevok na VaV pre MŠ

www.minedu.sk/prispevok-na-vychovu-a-vzdelavanie-pre-ms/

Prispevok_MS_upravené 18.3.2015.xls (1957376)

Financovanie ZUŠ, MŠ, ŠJ a školských zariadení prostredníctvom podielových daní  

www.minedu.sk/financovanie-zus-ms-js-a-skolskych-zariadeni-prostrednictvom-podielovych-dani/

Vzdelávacie poukazy

www.minedu.sk/vzdelavacie-poukazy/

Dopravné

www.minedu.sk/dopravne/

Percentuálne podiela na osobné a prevádzkové náklady pre rok 2015

www.minedu.sk/percentualne-podiely-na-osobne-naklady-a-prevadzkove-naklady-pre-rok-2015/

Vzdelávacie poukazy

www.minedu.sk/vzdelavacie-poukazy/