Vitajte na našom webovom sídle

                      

                   Vážení návštevníci                  

           Srdečne Vás vítame na webovom sídle 

                       Spoločného školského úradu

                            so sídlom vo Vinnom.

 

PREČO SME HO VYTVORILI

 • zrýchliť vzájomnú informovanosť vytvorením databázy aktuálnych informácií, poznatkov a požiadaviek, ktoré sú kladené decentralizáciou školstva na riaditeľov škôl, školských zariadení a samosprávu,

 • otvoriť priestor pre námety skvalitňovania riadenia a rozvoja regionálneho školstva v územnej pôsobnosti úradu,

 • sprostredkovať riešenie aktuálnych otázok školskej praxe a jej problémov.

 •  Ing. Marián Makeľ, štatutár SŠÚ Vinné

 • PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD.
  PaedDr. Eva Matuchová,  odborní zamestnanci pre školy a školské zariadenia

čítaj viac ...

Webové sídlo SŠÚ Vinné.pdf (372796)                                                                     
                                

Metodické materiály a metodické usmernenia pre zriaďovateľov, riaditeľov škôl a ŠZ v pôsobnosti SŠÚ Vinné v šk.r. 2019/2020                                        a v čase mimoriadnej situácie

Metodické materiály

 • Nové povinnosti pre riaditeľov a zamestnávateľov/zriaďovateľov v pracovno - právnej oblasti v školstve od 1. 9. 2019 (20. 9. 2019)
 • Metodika k činnosti škodovej komisie (17.1. 2020)
 • Najčastejšie otázky z aplikačnej praxe a ich riešenia - materská škola od 1. 9. 2019 ( 20. 1. 2020)
 • Odmeňovanie v školstve od 1. 1. 2020 (22. 1. 2020)
 • Metodika výpočtu jednotkového koeficientu z PD pre školstvo ( 22. 1. 2020)
Metodické usmernenia
 • Dôležité usmernenia pre školstvo v kocke k 23. 3. 2020 (23. 3. 2020)
 • Metodické usnernenie pre pedagógov v čase prerušenia vyučovania (24. 3. 2020)
 • Metodické príklady riešenia pracovno - právnych vzťahov a pracovného prostredia v čase pandémie koronavírusu v platnosti od 27. 3. 2020 (26. 3. 2020)
 • Prehľad usmernení MŠ VVaŠ SR pre riaditeľov, zriaďovateľov, zo zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratekly ( 3. 4. 2020) amestnávateľov k problematike zabezpečovania pracovno - právnych vzťahov a chodu školských prevádzok v čase prerušenia vyučovania na školách a ŠZ
 • Odporúčania nielen pre rodičov v čase pandémie ako zvládať každodenné situácie a online vzdeklávanie svojich detí (3. 4. 2020)
 • Odporúčanie MŠVVAŠ SR pre školy, ktoré vzdelávajú žiakov  zo zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (3. 4. 2020)
 • Niektoré dôležité povinnosti zamestnávateľa v čase pandémie - pracovnoprávne (14. 4. 2020)
 • Nová legislatíva (15. 4. 2020)
 • Aktuálne informácie pre školy a samosprávy (15. 4. 2020)
 • Námety práce učiteliek materskej šmkoly v čase pandémie ako realizovať online vzdelávanie detí predškolského veku (16. 4. 2020)
 • Programové vyhlásenie vlády na roky 2020 - 2024 - zmena fungovania Slovenska k lepšiemu v jeho histórii. Dôležité piliere pre oblasť školstva. (22. 4. 2020) 
 • Novinky a usmernenia pre školských manažérov (20. 4. 2020)
 • Novinky a usmernenia pre školských manažérov II (28. 4. 2020)
 • Metodika hodnotenia žiakov ZŠ a postup školy pri prijímaní rozhodnutí ohľadom hodnotiaceho procesu v čase prerušeného vyučovania (4. 5. 2020)
 • Aktuálne informácie pre školy a samosprávy (11.5.2020)
 • Upozornenie sociálnej poisťovne (12.5.2020)
 • Aktuality v legislatíve (13. 5 .2020)
 • Aktuálne informácie pre školy a samosprávy (15.5.2020)
 • Organizácia a podmienky VaV materských a základných škôl po novom (19.5.2020)
 • Závery a odporúčania k znovuotvoreniu materských a základných škôl pre školy a samosprávy ( 22.5. 2020)
 • Distribúcia ochranných a dezinfekčných prostriedkov (25. 5. 2020)
 • Info pre zriaďovateľov - distribúcia ochranných  a dezinfekčných prostriedkov pre školy - tabuľka k vyplneniu (25. 5. 2020)
 • Nové info (27. 5. 2020)
 • Informácie pre školy a samosprávy k obnoveniu školského vyučovania a prevádzok škôl (29. 5. 2020)
 • Informácie - ako riešiť doprovod detí a žiakov do školy, ako realizovať ranný filter od 1. 6. 2020, ako uľahčiť návrat deťom do škôl - rady psychologičky (29. 5. 2020)
 • Žiadosť zamestnanca rizikovej skupiny vykonávať prácu na pracovisku (1. 6. 2020)
Legislatívne novinky
Informácie MŠ VVaŠ SR
Informácie RÚVZ
Informácie ZMOSu
ÚPSVaR
 
                INFORMÁCIE PRE ŠKOLY A SAMOSPRÁVY
    K OBNOVENIU ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA A PREVÁDZOK ŠKÔL
 
Vzhľadom k tomu, že od 1. 6. 2020  niektorí otvárate svoje školy a školské zariadenia, upriamujeme Vašu pozornosť na postupnosť vzájomných krokov, ktoré tejto skutočnosti predchádzajú .
 
Spoločný školský úrad všetky materiály týkajúce sa zabezpečenia obnovenia školského vyučovania a prevádzok od 1. 6. 2020 poskytol školám a samosprávam v záveroch a odporúčaniach zo dňa 22. 5. 2020 a v ich 4 prílohách.
Nižšie uvádzaný text kompletizuje Vaše postupy, ktoré by mali predchádzať bezproblémovému znovuotvoreniu škôl alebo k neobnoveniu školského vyučovania.
MU 24
 

Ako riešiť doprovod,

- ako realizovať ranný filter od 1. 6. 2020 a ako ochrániť zdravie dieťaťa 

www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol/Doplnenie%20usmerneni%CC%81%20pre%20ZS%CC%8C%20A%20MS%CC%8C%20(Covid-19).pdf

Ako uľahčiť deťom návrat do škôl - radí psychologička 

vudpap.sk/ako-pripravit-deti-na-bliziaci-sa-navrat-do-skoly-a-skolky-radi-psychologicka-mgr-beata-sedlackova/

             Informácia k prijímaniu detí od 1.6.2020 z MŠ VVaŠ SR

 V nadväznosti na mylné informácie o realizácii ranného filtra, ktoré sa v priebehu včerajšieho dňa šírili na Fb fórach dovoľujeme si Vás, po konzultácii s doc. MUDr. Janou Hamade, PhD., MPH, MHA, vedúcou sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností  Úradu verejného zdravotníctva SR požiadať, že pri realizácii ranného filtra aj v súčasnej situácii platia postupy uvedené v 5. časti materiálu  o Prijímaní detí na na PV v materskej škole (aktualizácia december 2019) str. 18

  5. Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v materskej škole   

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole – aktualizácia december 2019,  ktorý je uverejnený na webovom sídle MŠVVaŠ SR: https://www.minedu.sk/data/files/9272_prijimanie-deti-na-predprimarne-vzdelavanie_aktualizacia_december2019_final.pdf

 

 Informácia z OÚ odboru školstva Košice 

V zmysle požiadavky poverenej generálnej riaditeľky sekcie predprimárneho a základného vzdelávania MŠVVaŠ SR prosíme všetky zainteresovaných, aby školy  pri nástupe detí od 1.6.2020 do škôl nevyžadovali od rodičov ŽIADNE potvrdenia od pediatrov, je to nad rámec rozhodnutia a usmernenia ministerstva.

Príloha k dokumentom k nástupu je Čestné vyhlásenie zákonných zástupcov. Požadovanie uvedeného potvrdenia od lekára, ktoré požadujú od rodičov školy a zriaďovatelia je nad rámec.

Príloha

Prijimanie deti na predprimarne vzdelavanie_aktualizacia_december2019_FINAL.pdf (741409)

Informácia ore zriaďovateľov

V súlade s Rozhodnutím ministra  školstva, vedy, výskumu a športu k obnoveniu vyučovania k 01. 06. 2020 Okresný úrad, odbor školstva Košice v nasledujúcich dňoch dostane ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky pre zriaďovateľov škôl resp. pre materské a základné školy vrátane špeciálnych škôl.

Na zabezpečenie plynulého vydávania ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov je potrebné, aby zriaďovateľ školy resp. škola zaslala obratom najneskôr však do 26. 05. 2020 do 10:00 hodpočet zamestnancov, ktorí budú od 01. 06. 2020 zabezpečovať prevádzku a výchovno - vzdelávací proces v škole.

Tento údaj doplňte do priloženej tabuľky do žltého stĺpca a zašlite na emailovú adresu:

maria.takacova2@minv.sk

Konkrétny termín, miesto a spôsob výdaja ochranných pomôcok Vám bude v nasledujúcich dňoch oznámený.

Organizácia distribúcie poskytnutých pohotovostných zásob zo Správy štátnych hmotných rezerv SR pre materské školy, základné školy, špeciálne materské školy a špeciálne základné školy (25. 5. 2020)

V súlade s cieľom otvárať školy a školské zariadenia priorizujeme zabezpečenie ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov pre materské a základné školy vrátane špeciálnych škôl.

Na zabezpečenie plynulého vydávania ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov je potrebná participácia Okresných úradov v sídle kraja a ich odborov školstva.

Postup pri vydávaní ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov:

 • Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s okresným úradom v sídle kraja určí miesto, na ktoré budú dopravené a uskladnené ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky pre materské a základné školy (vrátane špeciálnych).
 • Oprávneným žiadateľom (zriaďovateľom a ich školám) budú na základe celkového počtu zamestnancov škôl vydané:
  • na jedného zamestnanca jedno jednorazove rúško na každý pracovný deň v mesiaci jún (max. 22 ks/zamestnanec),
  • tri textilné (prateľné) rúška na každého zamestnanca.
 • Oprávnený žiadateľ (zriaďovateľ a ich školy) môže individuálne požiadať aj o:
  • ochranné okuliare,
  • ochranný štít,
  • dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu predmetov a priestorov (1 balenie 5 litrov – riediteľné 1:10)

Vzhľadom k obmedzenému množstvu štítov, okuliarov a dezinfekcie je potrebné, aby každý zriaďovateľ v spolupráci so školou starostlivo zvážil potrebu týchto ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov, nakoľko Štátne hmotné rezervy SR nedisponujú aktuálne dostatočnými zásobami. Zároveň v zmysle platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva nie je povinnosťou pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca školy pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu nosiť rúško alebo ochranný štít (alternatíva ochranné okuliare).

 • Okresný úrad v sídle kraja cez príslušný odbor školstva zabezpečí výdaj ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov oprávneným žiadateľom (zriaďovateľom a ich školám).

Okresný úrad v sídle kraja si prostredníctvom odboru školstva overí počet zamestnancov, pre ktorých oprávnený žiadateľ požiadal o vydanie ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov.

 

 

                                       POZVÁNKA

                   na pracovné stretnutie riaditeľov škôl a ŠZ

Termín: riaditelia ZS a ŠZ: 20. mája 2020 

              riaditelia MŠ: 21.mája 2020

Miesto: OcÚ Vinné

Začiatok: 10:00 hod.

Pozvánka

Pozvánka - riad. škôl_máj 2020.pdf (547346)

 

Námety práce učiteliek materskej školy v čase pandémie ako realizovať                        online vzdelávanie detí predškolského veku   

V predmetnom materiály ponúkame prehľad dostupných komunikačných nástrojov, platforiem, elektronických zdrojov a existujúcej podpory pre materské školy, pedagogických a odborných zamestnancov, ale aj rodičov.     

MU 10_Námety práce uč. MŠ v čase pandémie.pdf (492141)   

 Nariadenie vlády č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu a výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 zo dňa 28. apríla 2020. Pozrite si najmä § 2 a § 10  v ktorých sú uvedené podmienky na  čerpania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v čase krízovej situácie a možnosť uplatniť aj náklady za škodu spôsobenú na skladových zásobách potravín, ku ktorej došlo z dôvodu vyhlásenia krízovej situácie.

                 Rozhodnutie o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie

28. apríla 2020 podpísal minister školstva Rozhodnutie o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.

Toto usmernenie nadväzuje na materiál „Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole – aktualizácia december 2019“ a dopĺňa ho o špecifiká, súvisiace s prijímaním detí do materskej školy v čase prerušenia prevádzky materských škôl, spojeného s mimoriadnym prerušením školského vyučovania. Materiál tvorí prílohu tohto usmernenia. 

Usmernenie je vypracované so zohľadnením skutočnosti, že mnoho rodičov, prevažne z marginalizovaných rómskych komunít má nariadenú domácu karanténu ale mnohí rodičia žijú aj v karantenizovaných lokalitách, čo výrazne sťažuje, alebo úplne znemožňuje v určenom čase podať žiadosť o prijatie detí do materskej školy. 

Rozhodnutie je prístupné na webovom sídle MŠVVaŠ SR v časti Aktuálne témy a tam v linku: Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19

www.minedu.sk/rozhodnutia-a-usmernenia-v-case-covid-19/

www.minedu.sk/rozhodnutie-o-prijimani-deti-na-predprimarne-vzdelavanie-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020-28-4-2020/

USMERNENIE K OBSAHU A ORGANIZÁCII VZDELÁVANIA ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL POČAS MIMORIADNEHO PRERUŠENIA ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA V ŠKOLÁCH V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo 28.4.2020 usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. Jeho súčasťou je aj materiál Štátneho pedagogického ústavu s názvom "Obsah vzdelávania v ZŠ počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách" (v prílohe). ŠPÚ vzhľadom na vzniknutú špecifickú situáciu, ktorá si zo strany pedagogických zamestnancov vyžaduje enormné úsilie, odporúča  prioritne sa zamerať na plnenie výkonových a obsahových štandardov v hlavných vzdelávacích oblastiach.

                     Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR                                                                pri ohrození verejného zdravia.

Prípravu a výdaj stravy pre seniorov ako aj podávanie suchej stravy pre sociálne znevýhodnené deti bez oznámenia na príslušný RÚVZ žiada OÚ Košice nerealizovať.

Požaduje zaslalanie kópie oznámenia na OÚ Košice: email:lubica.krajnicakova@minv.sk

Opatrenie

Opatrenie_UVZSR_priprava_a_vydaj_stravy_02042020.pdf (1875966)

                                              POZVÁNKA

                                na metodické dni pedagógov

                   POZOR !!!: PODUJATIA ZRUŠENÉ

Termín: 6.  apríla 2020

Miesto: Komuninté centrum OcÚ Vinné,

Cieľová skupina: pedagogický zamestnanec MŠ, ZŠ, ŠKD

 

Termín: 7.apríla 2020

Miesto: ZŠ s MŠ F. J. Fugu Vinné

Cieľová skupina: vedúci PZ, učiteľ 1.st.ZŠ, pedagogický zamestnanec MŠ, ZŠ, CVČ, ZUŠ, ŠKD

Pozvánka na metodické dni a pracovné stretnuti SŠÚ Vinné 2020 ).pdf (327740)

                                             Usmernenie zo ZMOS

V súvislosti s prerušením vyučovania nás mestá a obce kontaktujú s požiadavkou, ako postupovať pri vyberaní príspevkov od zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach vo Vašej zriaďovateľskej pôsobnosti. Jediným školským zariadením, v ktorom je legislatívne upravené vyberanie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov počas prerušenia vyučovania, je  materská škola. V tomto prípade v zmysle § 28 odsek 7 písm. b)  zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. 

Podmienky úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v ďalších školách a školských zariadeniach, ako sú Základné umelecké školy, Centrá voľného času, Školské kluby detí, Školské jedálne a iné, nie sú v prípade prerušenia vyučovania legislatívne upravené. Napriek tomu sme toho názoru, že sa jedná o originálnu kompetenciu a postup samosprávy by mal byť samosprávny. Príspevok sa platí na čiastočnú úhradu nákladov za štúdium, pobyt, výchovu, to znamená, že sa platí za nejakú službu, ktorá sa momentálne z objektívnych dôvodov neposkytuje a nemal by sa teda platiť ani príspevok čiastočnú úhradu nákladov, nakoľko žiadne náklady spojené s výchovou a vzdelávaním žiaka alebo dieťaťa nenastali.

Na základe vyššie uvedených skutočností odporúčame, aby v prípade úhrady príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ostatných školách a školských zariadeniach vo zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí bol postup analogický, ako je to pri materských školách, to znamená, že aj v týchto školách a školských zariadeniach by mal zákonný zástupca uhrádzať pomernú časť tohto príspevku.

www.zmos.sk/postup-pri-vyberani-prispevkov-v-skolstve-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Stanovisko MŠVVaŠ SR pre využitie vo veci riešenia škodových udalostí na potravinách

škody na potravinových zásobách v školskej jedálni (1).pdf (894891)

                         Usmernenie MŠVVaŠ SR

 Vplyv opatrení na zamestnancov, ktoré je zverejnené na web. sídle MŠVVaŠ SR:  www.minedu.sk,  v časti „Ministerstvo – Zamestnanci rezortu“: 

www.minedu.sk/zamestnanci-rezortu/

Zatvoriť po dobu 14 kalendárnych dní školy a školské a predškolské zariadenia na celom území SR sa nevzťahuje na zariadenia, kde sú umiestňované osoby, ktoré podliehajú súdnym rozhodnutiam o umiestení.

                Usmernenie k postupu riaditeľov škôl a školských zariadení                          (ďalej len ŠaŠZ) vo veci prerušenia vyučovania


 

Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 12. 03. 2020, kde  bolo ministerkou školstva prerušené vyučovanie v ŠaŠZ v dňoch 16. 03.  – 27. 03. 2020, uvádzame nasledovné:

-        vzhľadom na prerušené vyučovanie na ŠaŠZ má zamestnávateľ povinnosť riešiť situáciu vo vzťahu ku všetkým zamestnancom školy,

-        vyučovanie je prerušené vo vzťahu k žiakom ŠaŠZ,

-         zamestnávatelia  vo vzťahu ku zamestnancom – pedagogickým, odborným a nepedagogickým, by mali postupovať v zmysle stanoviska MŠVVaŠ SR vydaného dňa 09. 03. 2020, ktoré okrem iného uvádza:

·        zamestnávateľ rozlišuje, či je priamo  v jeho organizácii vyhlásená karanténa hygienikom RÚVZ alebo nie je vyhlásená,

·        ak nie je vyhlásená – postupuje v zmysle odseku  4 uvedeného stanoviska:

https://www.minedu.sk/data/att/15949.pdf    - t.zn., že zamestnávateľ rozhoduje o tom, akým spôsobom  a či bude prideľovať jednotlivým zamestnancom prácu podľa pracovnej zmluvy.

Verím, že všetci spoločne zvládneme túto novú situáciu, ak by bolo niečo potrebné, my na úradoch sme k dispozícii mailom, telefonicky.

 

RNDr. Bc.  Mária Takáčová

odborný radca

Okresný úrad Košice – odbor školstva

Zádielska 1

040 78  Košice

tel: 055/7245 113

e mail: Maria.Takacova2@minv.sk

                                         USMERNENIE MŠVVaŠ SR 

          v súvislosti so šírením koronavírusu  v školských podmienkach

Čo sa týka zatvárania škôl a školských zariadení - zatiaľ nie je vydaný plošný zákaz štátom. Je potrebná súčinnosť s Úradom verejného zdravotníctva a Okresným úradom v sídle kraja. 

www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-vydalo-druhe-usmernenie-v-suvislosti-so-sirenim-koronavirusu/

              Vážené pani riaditeľky, pani učiteľky v MŠ,

srdečne Vás pozývame na školenie k projektu                                            ZELENINKOVÉ šialenstvo.

Ide o celoročný program zameraný na prevenciu detskej obezity a zdravý životný štýl detí a je veľkým prínosom pre všetky deti, prioritne je určený pre predškolákov.

Školenie sa bude konať dňa 18.3.2020 o 9.00 hod v MŠ Važecká, Prešoveregistrácia mailom do 8.3.2020.

Školenie v Košiciach dňa 28.8.2020, prosím uveďte do registrácie. V prípade, že bude školenie v máji, budem Vás informovať.

Jarka Kreškóciová
Autorka projektu Zeleninkové šialenstvo

0915 703 541

                                                    POZVÁNKA 

 na pracovné stretnutie riaditeľov/ vedúcich zariadení školského stravovania

Vzhľadom k zásadným preventívnym opatreniam, ktoré boli prijaté z dôvodu obmedzenia šírenia koronavírusu a na  základe Usmernenia MŠVVaŠ SR v súvislosti so šírením  koronavírusu                                                                                rušíme pracovné stretnutie 

Cieľová skupina:riaditelia/ vedúci ZŠS SŠÚ Vinné

Termín: 18. - 19. marca 2020

Začiatok: 9:00 hod. 

Miesto: Zemplínska šírava - Penzión Juliana

Pozvánka

Pozvánka - ŠJ - 18.3.2020.pdf (1016583)

                                               POZVÁNKA 

                  na pracovné stretnutie riaditeľov škôl a ŠZ SŠÚ Vinné

Cieľová skupina:riaditelia škôl a ŠZ SŠÚ Vinné

Termín: 20. februára 2020

Začiatok: 9:00 hod. - riaditelia materských škôl

               13:00 hod. riaditelia základných škôl a ŠZ

Miesto: OcU Vinné

Pozvánka 

           Každý moment počas dňa ma svoju hodnotu.

           Ráno prináša nádej, poobede vieru,

          večer prináša lásku a noc prináša oddych.

                     ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

         Nech všetky tieto radosti sprevádzajú každý váš deň 

        počas nasledujúceho roka  2020.

                               praje štatitár, Hlaváčová, Matuchová

                       

                                            POZVÁNKA

                                     na pracovné stretnutie

Cieľová skupina:starostovia zmluvných obcí SŠÚ Vinné

Termín: 16. januára 2020

Začiatok: 10:00 hod.

Miesto: OcU Vinné

Pozvánka Pozvánka pre starostov_primátora_jan. 2020 SŠÚ .pdf (400183)

          Pozvánka na seminár - Riadenie materskej školy

Termín12. november 2019,  Začiatok: 09:00 ,                                                   Miesto konania: Zlatý Býk za hotelom Družba                                                                                             Lektor: PhDr. Viera Hajdúková, PhD.                                                                                                                                                                                                                           PROGRAM:                                                                                                                                                                                                      1. Aktutuálne zmeny v riadení MŠ  – práva a povinnosť riaditeľa materskej školy v nadväznosti na .                                                                                                                     2. Povinné predprimárne vzdelávanie - nové požiadavky                                                                                                                                                                       3.Odpovede na aktuálne otázky súvisiace s predprimárnym vzdelávaním a činnosťou samosprávnych orgánov v materskej škole

Bližšie info a prihláška na

 

                                                      POZVÁNKA 

                                            na parcovné stretnutie

 

Termín: 17.10. 2019

Miesto:  ZŠ s MŠ Úbrež

Pozvánka

Pozvánka na prac. stret. riad. ZŠ, ZUŠ, CVČ 17. 10. 2019.pdf (440635)

                                          POZVÁNKA 

              na pracovné stretnutie zástupcov samospráv

Termín: 17. - 18. 9. 2019

Miesto: Vyšné Ružbachy

Pozvánka

Pozvánka -prac. stret. star..pdf (635866)

                                               POZVÁNKA

                                        na pracovné stretnutie

Cieľová skupina: riaditelia škôl, ŠZ, zástupkyne pre MŠ v ZŠ s MŠ

Termíny: 

MŠ: 22.8.2019 o 9.00 hod.

ZŠ/ŠZ: 23.8.2019 o 13.00 hod.

Miesto: zasadačka OcÚ Vinné

Pozvánky

Pozvánka na prac. stret. riad. ZŠ.pdf (409444)

Pozvánka na prac. stretnutie riad. MŠ.pdf (476607)

                              Výberové konanie v ZŠ s MŠ Bežovce

kategória PZ:

-  učiteľ materskej školy

 - pedagogický asistent

-  špeciálny pedagód

133616.PDF (564956)
133656.PDF (563681)
133732.PDF (564672)

                                  POZVÁNKA

   na pracaovné stretnutie riaditeľov škôl a ŠZ

Termín: 18. júna 2019  

Miesto: OcÚ Vinné

Začiatok: riaditelia ZŠ a ŠZ o 9:00 hod.

                 riaditelia MŠ o 13:00 hod.

Prac. stretnutie _18.6.2019- ZŠ, ŠZ.pdf (368660)

Prac. stretnutie _18.6.2019- MŠ.pdf (368833)

                                                     POZVÁNKA 

                    na športové podujatie pri príležitosti 15. výročia SŠÚ Vinné

                                                " Šport nás spája " 

Termín: 14. júna 2019

Miesto: Vinianské jazero, Chata u Janka

Prezentácia družstiev: 9:00 - 9:30 hod.

Začiatok: 9:30. hod.

Počet účastníkov za obec ( OcÚ, MŠ, ZŠ ) : 5

Súťažia: 3 členné družstva

Pozvánka:  Pozvánka na šport nás spája - final.pdf (382287)

                                              POZVÁNKA

                        na  XXX. ročník Športovej olympiády

                              žiakov 1. a 2. st. ZŠ Strážske

                              a základných škôl SŠÚ Vinné 

                             pri príležitosti 15. výročia SŠÚ                                     

                       Termín: 11. 6. .2019 

                               Čas: 8:00 hod.

                              Miesto: Strážske - futbalový štadión

           POZVÁNKA     Pozvánka žiakov ZŠ_ olym.2019.pdf (260550)

VÝBEROVÉ KONANIE

    OcÚ Vinné vyhlasuje dňom 3. apríla 2019 podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov   VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou Františka Jozefa  Fugu vo Vinnom.   Termín podania prihlášky: do 24. apríla 2019 do 12:00 hod.    Podrobnejšie informácie nájdete na https://spolocny-skolsky-urad-vinne.webnode.sk/

Vyhlásenie VK_ ZŠ VINNÉ 2019.docx 

OcÚ Vinné vyhlasuje dňom 3. apríla 2019 podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov   VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou Františka Jozefa  Fugu vo Vinnom.   Termín podania prihlášky: do 24. apríla 2019 do 12:00 hod.    Podrobnejšie informácie nájdete na https://spolocny-skolsky-urad-vinne.webnode.sk/

 

                                               POZVÁNKA 

                                 na slávnostné stretnutie 

                       zástupcov samospráv, škôl a ŠZ SŠÚ Vinné

                                 a odovzdávanie ocenení 

                                        pri príležitosti       

                    Dňa učiteľov a 15. výročia SŠÚ

Termín: 25. marca 2019

Miesto: Kultúrny dom Vinné

Začiatok: 9:00 hod.

Prezentácia : 8:30 do 8:45

            POZVÁNKA  na  pracovné stretnutie

Termín: 27. 2. 2019

Miesto: Penzión Juliana Zemplínska šírava

Cieľová skupina: raidietľky/vedúce ZŠS SŠÚ Vinné a odboru školstva Michalovce

Začiatok: 8:00 hod

Pozvánka:

 

                                  POZVÁNKA na stretnutie 

Termín: 6. 2. 2019

Miesto: Obecný úrad Vinné

Čas: 14:00 hod.

Cieľová skupina: predsedovia Rady školy pri MŠ, ZŠ, ZŠ s MŠ

Pozvánka

Pozvánka na prac. stretnutie predsedov RŠ_ 6. 2. 2019.pdf (283665)

                                   POZVÁNKA na pracovné stretnutie

Termín: 28.1. 2019

Miesto: Obecný úrad Vinné

Čas: 9:00 hod.

Cieľová skupina: riaditelia škôl a ŠZ, referentky PaM zmluvných obcí a škôl/Šz pre oblasť školstva

Pozvánka

Pozvánka na prac. stretnutie k odmeňovaniu -28.1.2019.pdf (279765)

                                                         POZVÁNKA

                               na pracovné stretnutie

Termín: 17. 1. 2019

Miesto: Kultúrny dom Vinné

Čas: 11,00 hod.

Cieľová skupina: starostovia/ primátor zmluvných obcí/mesta SŠÚ Vinné

Pozvánka 

Pozvánka _ prac. str. starostov_jan.2019.pdf (123848)

NOVOROČNÉ PRIANIE

Do nového roku 2019 Vám želáme:

veľké oči, aby ste videli každodenné zázraky,

veľké uši, aby ste vedeli počúvať druhých,

veľké nosy, aby ste vyňuchali tie správne príležitosti,

veľké zuby, aby ste sa dokázali prehrýzť cez problémy,

veľké ruky, aby ste podržali tých, ktorí to potrebujú, 

veľké srdce, aby sa do neho vošli všetci, ktorých máte radi.

                Milí naši priatelia, 

                     prišiel čas,  kedy sa mliečna dráha

             stočila do veľkého kruhu  a kvietky do špirály.

                 Nech na bielej lodi   šťastne preplávame

                  vencom hviezd   do nového roku.

           ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOČNÉ SVIATKY 

              PF 2019

       Vám praje štatutár  a odborní zamestnanci SŠÚ Vinné

                                  POZVÁNKA

                         na pracovné stretnutie

Termín: 20. 12. 2018

Miesto: Idea Michalovce

Čas: 11.00 hod.

Cieľová skupina: riaditelia ZŠ, CVČ, ZUŠ SŠÚ Vinné

Pozvánka

Pozvánka _ZŠ, ZUŠ, CVČ 20.12. 2018.jpg (186522)

Výzva na kontinuálne vzdelávanie

                 Technikahrou v predprimárnom vzdelávaní.

Poskytovateľ: Štátny pedagogický ústav

Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné 

Pokyny k prihlasovaniu na kontinuálne vzdelávanie:  Vyplnenú prvú stranu prihlášky v elektronickej podobe zašlite na e-mailovú adresu: do 10. novembra 2018.  Potvrdenú prihlášku riaditeľom školy a zriaďovateľom podľa § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 445/2009 zašlite poštou do 15.novembra 2018 na adresu:  Štátny pedagogický ústav, Oddelenie pre predškolskú a elementárnu pedagogiku ,Pluhová 8, 830 00 Bratislava

Prihláška

prihlaska_technika_hrou_2018.docx (88721)

Súhlas so spracovaním OÚ

suhlas_so_spracovanim_osobnych_udajov_kontinualne.doc (31232)

Rozhodnutie

rozhodnutie_program-schvalenie-ms-sr.pdf (869517)

Bližšie info na stránke ŠPÚ

www.statpedu.sk/sk/aktuality/vyzva-prihlasovanie-kontinualne-vzdelavanie-technika-hrou-predprimarnom-vzdelavani.html

 

Všetkým, ktorí sa zúčastňujú na výchove a vzdelávaní,
prajeme úspešný školský rok 2018/2019.

 

Riaditeľom škôl - manažérom želáme veľa pracovného elánu

pri naplnení osobných, riadiacich a profesijných ambícií

ako aj očakávaných školských výstupov.

 

Veríme, že naša vzájomná efektívna spolupráca

sa bude ďalej rozvíjať a prispievať v prospech kvality škôl

a školských zariadení v  územnej pôsobnosti SŠÚ  Vinné.

 

štatutár Ing. Marián Makeľ

a odborní zamestnanci

PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD.

PaedDr. Eva Matuchová

                                                     POZVÁNKA 

                                            na pracovné stretnutie

Termín: 10. 10. 2018

Miesto : MsK,  Nám. Osloboditeľov 25, Michalovce

Začiatok : 8:00 hod

Cieľová skupina: riaditeľky/zástupkyne materských škôl SŠÚ Vinné

Pozvánka

Pozvánka riad. MŠ.pdf (638636)

                                         POZVÁNKA

                                 na pracovné stretnutie

Termín: 26.9. - 27.9. 2018

Miesto: Svit Sporthotel

Cieľová skupina: starostovia zmluvných obcí SŠÚ so sídlom vo Vinnom

Pozvánka

Pozvánka - prac.str.star.26.-27.9.2018.pdf (583484)

                                               POZVÁNKA

                                       na pracovné stretnutie

Termín.: 10.9. 2018

Miesto: OÚ, Komenského 2, Košice - veľká zasadačka, 1. poschodie 

Začiatok: 9:30 hod.

Cieľová skupina: riaditelia ZŠ a ŠÚ

Organizátor: OÚ Košice

Pozvánka

Pozvánka 10.9.2018-riaditelia ZŠ -KE.pdf (268591)

                                                  POZVÁNKA

                      na pracovné stretnutie riaditeľov škôl a ŠZ

Termín: 28.8.2018

Miesto: zasadačka OcÚ Vinné

Začiatok: 10:00 hod

Pozvánka

Pozvánka riad. ZŠ, ZUŠ, CVČ 28. 8. 2018.pdf (509800)

                       RVC ponúka semináre

Aplikácia právnych predpisov v praxi materskej školy

Termín:10.10.2018 (streda)

Miesto: MsKS Michalovce, Nám. osloboditeľov 25

Lektorka: PhDr. Viera Hajdúková, PhD.

Začiatok :  9:00 hod.

Účastnícky poplatok : člen: 18€, nečlen: 33€

Uzávierka prihlášok: 8.10.2018

PROGRAM SEMINÁRA:
Uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov v materskej škole
- organizácia výchovy a vzdelávania
- riadenie materskej školy
- práva a povinnosti vedúcich pedagogických zamestnancov
- práva a povinnosti pedagogických zamestnancov
- odpovede na aktuálne otázky súvisiace s riadením materskej školy

Pripravované pracovné stretnutia riaditeľov a starostov

28.8.2018 - riaditeľov škôl a ŠZ SŠÚ Vinné

26.-27.septembra 2018 - starostov zmluvných obcí SŠÚ Vinné

                                                POZVÁNKA

        na pracovné stretnutie riaditeľov škôl a ŠZ SŠÚ Vinné

Termín: 25.6.2018

Miesto: OcÚ Vinné - Kultúrny dom

Začiatok: 9:00 hod.

Pozvánka Pozvánka na riaditeľskú poradu 25.6.2018.pdf (791708)

                                               POZVÁNKA

                 na športové olympiády žiakov základných škôl SŠÚ Vinné  

                                          

Termín: 29. 5 .2018

Miesto: ZŠ Šamudovce

Cieľová skupina: žiaci 1.st. základných škôl SŠÚ vinné

Spoluorganizátori: ZŠ Šamudovce a obec Šamudovce

Pozvánka- oylmpiáda žiakov 1.st.ZŠ.pdf (532021)

Propozície olym. 1. st.pre ZŠ.pdf (359435)

Termín: 5.6.2018

Miesto: ZŠ s MŠ Bežovce

Cieľová skupina: žiaci 2.st. základných škôl SŠÚ Vinné

Spoluorganizátori: ZŠ s MŠ Bežovce a obec Bežovce

Pozvánka.pdf (447005)

Propozície 2.st. - ZŠ Bežovce.pdf (347577)

                                                    POZVÁNKA 

                       na športové hry detí materských škôl SŠÚ Vinné

                                       " Tajuplný ostrov pirátov"

Termín: 24.5.2018

Miesto: MŠ Petrovce n/L

Začiatok: 9:00 hod

Pozvánka

Pozvánka.pdf (289916)

Propozície

Propozície pre MŠ.pdf (564091)

                                                       POZVÁNKA

                        na odborno - metodický seminár a tvorivú dielňu

                                           metodický deň SŠÚ Vinné 

Organizátor SŠÚ Vinné a spoluorganizátor MPC Prešov

Termín: 25. 4. 2018

Miesto: ZŠ s MŠ F. J. Fugu Vinné

Začiatok: 9:00 hod.

Cieľová skupinariaditelia ZŠ, vedúcich predmetových komisií a metodických združení, učiteľky 1. stupňa ZŠ, vychovávateľky a učiteľky MŠ 

Pozvánka

Pozvánka - Metodický deň 25. 4. 2018.pdf (319270)

                                     Pracovné stretnutie riaditeľov škôl

Termín: 11-13.4.2018

Miesto: Podbanské, hotel Permon

Začiatok: 11:30 hod

Pozvánka

www.rvcvychod.sk/michalovce/prihlaska.php?pr=1123

                                                 POZVÁNKA

           na pracovné stretnutie riaditeľov škôl a ŠZ SŠÚ Vinné                                                               pri príležitosti Dňa učiteľov

                                             

Termín: 22.3.2018

Miesto: OcÚ Vinné

Začiatok: 10:00 hod.

Pozvánka

Pozvánka na sláv.str.riad. škôl a ŠZ SŠÚ Vinné).jpg (161491)

                                         POZVÁNKA 

        na pracovné stretnutie riaditeľov ZŠ a ŠZ SŠÚ Vinné                 

Termín: 22.2.2018   

Miesto: OcÚ Vinné

Začiatok: 10:00 hod.  

Pozvánka   pozvánka_ZŠ a ŠZ SŠÚ 22. 2. 2018 (1).pdf (311155)

                                         POZVÁNKA 

       na kultúrne podujatie žiakov I.st. ZŠ SŠÚ Vinné  

                                      

Termín: 21.2.2018 

Miesto: ZOS Michalovce 

Začiatok: 9:00 hod. 

Pozvánka

Pozvánka _Taentárium _21.2.2018.pdf (525000)

                                                     POZVÁNKA 

             na jednodňové pracovné stretnutie vedúcich ZŠS SŠÚ Vinné

Termín: 20.2.2018

Miesto: Zemplínska šírava, Penzión Juliana

Začiatok: 9:00 hod.

Pozvánka 

Pozvánka na prac. stret._ved. ŠJ 20.2.2018.pdf (425990)

                                                   POZVÁNKA 

na pracovné stretnutie riaditeľov materských škôl/zástupcov v ZŠ s MŠ pre MŠ

Termín: 16.2.2018

Miesto: OcÚ Vinné

Začiatok: 10:00 hod.

Pozvánka 

Pozvánka _ riad. MŠ 16.2.2018.pdf (315887)

                                         POZVÁNKA

   na pracovné stretnutie starostov zmluvných obcí SŠÚ Vinné

Termín: 1.2.2018

Miesto: OcÚ Vinné

Začiatok: 10:00 hod.

Pozvánka

Pozvánka na prac. stret.star._1.2.2018.pdf (217184)

                  INFRA Slovakia, s. r. o., v spolupráci 
s Pedagogickou fakultou UMB Banská Bystrica a Malíčkom

Vás srdečne pozývajú na odbornú medzinárodnú konferenciu.

HLAVA, RAMENÁ KOLENÁ PALCE alebo CELOSTNÝ ROZVOJ DIEŤAŤA (NIELEN)

V MATERSKEJ ŠKOLE 2

Termín: 22.mája 2018 

Miesto: Hotel Hiliday Inn Žilina

Program: www.kafomet.sk/data_13/soubory/147.pdf

Prihláška: docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddIVWK-0m4BBXY1NUzgD2nXFpaU2EDRanhUhpAT9nVBCK6kw/viewform

    Odkaz pedagogických myšlienok Márie Montessori pre súčasné vzdelávanie

Termín: 1. - 2. Februára  2018 

Miesto: Banská Bystrica

Prihlasovanie je už otvorené. Kapacita sympózia je obmedzená, preto s prihlasovaním zbytočne neváhajte.

goo.gl/forms/Tvnhd8Bw9Sg0ONdx1

Pozvánka

Pozvanka sympozium.pdf (459580

                             Priravované semináre v Košiciach  od  januára 2018

1.Nový zákon o OOÚ - povinnosti škôl a ŠZ od 25. mája 2018, termín: 15.1.2018, Mgr. Vladimír Pirošík

Nový zákon o OOÚ - povinnosti škôl a ŠZ od 25.5.2018 - KE.docx (30131)

2.Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 + Legislatívne zmeny 2018, termín: 29.1.2018, Ing. Pavol Kukučka

Ročné zúčtovanie dane za rok 2017 - KE.docx (36483)

3.Aktuálne témy v predprimárnom vzdelávaní v MŠ, termín: 23.2.2018, Dr. Viera Hajdúková, PhD

Aktuálne témy v predprimárnom vzdelávaní v MŠ 2018 - KE.docx (30966)

4.Pracovnoprávne vzťahy a odmeňovanie v školstve,  termín upresníme, Ing. Jarmila Belešová

5. Novela zákona o sťažnostiach; Tvorba,  použitie a zúčtovanie soc. fondu, termín upresníme, Ing. Oxana Hospodárová

                               V roku 2018 pripravujeme

1. Metodické návštevy - zmluvné obce SŠÚ Vinné

2. Pracovné stretnutie starostov zmluvných obcí - január 2018 - OcÚ Vinné

2. Pracovné stretnutia riaditeľov škôl a ŠZ - február 2018 - ZOS Michalovce

3. Talentárium žiakov I.st. základných škôl SŠÚ Vinné - február 2018 - ZOS Michalovce

4. Pracovné stretnutie riaditeliek a vedúcich ZŠS Vinné - marec 2018 - Zemplínska šírava penzión Juliana

5. Olympiády detí materských škôl a žiakov ZŠ SŠÚ Vinné - máj 2018

6. Pracovné stretnutie riaditeľov škôl a ŠZ - ZOS Michalovce - jún 2018

7. Metodické dnio pre učiteľov mŠ a ZŠ - OcÚ Vinné - máj, september 2018

                                             POZVÁNKA

              na kultúrne podujatie detí materských škôl SŠÚ Vinné

                                         " TALENTÁRIUM"

Termín: 23.11.2017

Miesto: ZOS Michalovce 

Začiatok: 9:00 hod.

Pozvánka _Talentárium nov.20107.pptx (356043)

                                        POZVÁNKA 

                                                       na 

pracovné stretnutie starostov obcí a riaditeľov škôl a ŠZ SŠÚ Vinné

Termín: 3-4.10.2017

Miesto: Muszyna, Hotel Klimek, Poľsko

Odchod: 7:00  z Michaloviec –  OC Zemplín 

Pozvánka

Snímka1.JPG (201729)
Snímka2.JPG (239152)

Odchod zo Sobranec: 6:15 hod. parkovisko za Kultúrnym strediskom

Odchod z Michalovciec: 7:00 hod. parkovisko Zemplín centrum

POZVÁNKA

na pracovné stretnutie riaditeliek materských škôl a zástupcov  v ZŠ s MŠ pre MŠ a riaditeľov základných škôl a ŠZ SŠÚ Vinné

Termín: 25.8.2017

Miesto: ZOS Michalovce 

Čas: 10:00 hod - riaditelia materských škôl

        13:00 hod. riaditelia základných škôl a ŠZ 

PozvánkaPozvánka _prac.str.riad. MŠ a ZŠ - august 2017.jpg (182698)

                       Smernica k lyžiarskym výcvikom

Materiál zverejnený na stránke ministerstva školstva:

„Návrh zmien súvisiacich s vytvorením systému odborného a metodického riadenia miest a obcí v oblasti preneseného výkonu štátnej správy v školstve

vrátane podmienok na systematické vzdelávanie zamestnancov územnej samosprávy plniacich úlohy štátnej správy“.

Lyziarske vycviky_smernica2017.rtf (137268)

POZVÁNKA

        na pracovné stretnutie riaditeľov ZŠ, ZUŠ, CVČ SŠÚ Vinné

Termín: 14. júna 2017

Miesto:  OcÚ - SŠÚ Vinné 

Začiatok: 9:00 hod.

Pozvánka

      pozvánka_ZŠ, ZUŠ, CVČ_14. 6. 2017.pdf (306347)

                                                    POZVÁNKA 

                          na olympiádu žiakov základných škôl SŠÚ Vinné

                                                 

Termín: 26.mája 2017 

Miesto: ZŠ s MŠ Zalužice

Cieľová skupina: žiaci 2.st. základných škôl

Spoluorganizátori: ZŠ s MŠ Zalužice a obec Zalužice

Začiatok: 9:00 hod.

Pozvánka

Pozvánka Olympiáda II.st.ZŠ.pdf (362227)

Termín: 30.mája 2017 

Miesto: ZŠ Vyšná Rabnica

Cieľová skupina: žiaci 1.st. základných škôl

Spoluorganizátori: ZŠ Vyšná Rybnica a obec Vyšná Rybnica

Začiatok: 9:00 hod.

Pozvánka

Pozvánka Olympiáda I.st.ZŠ.pdf (347305)

                                                   POZVÁNKA 

                          na olympiádu detí materskácýh škôl SŠÚ Vinné

                                                  

Termín: 23.mája 2017

Miesto: Materská škola Nacina Ves

Cieľová skupina: detí materských škôl

Spoluorganizátori: MŠ Nacina Ves a obec Nacina Ves

Začiatok: 9:00 hod.

Pozvánka

Pozvánka Olympiáda MŠ.pdf (348201)

                   POZVÁNKA

na pracovné stretnutie riaditeľov škôl a ŠZ SŠÚ Vinné

Termín: 10. mája 2017

Miesto: Strážske

Začiatok: 11:00

Pozvánka

Pozvánka _prac.stret. riad.ZŠ.jpg (487526)

                             POZVÁNKA

na pracovné stretnutie riaditeľov škôl a ŠZ SŠÚ Vinné

Termín: 30. marca 2017

Miesto: OcÚ Vinné

Začiatok: 11:00

Pozvánka

Pozvánka _prac.stret. riad..jpg (239055)

      Kuchynský odpad bez zbytočnej evidencie            

    Prezradíme Vám tajomstvo. Ak zlikvidujete zvyšky jedál v certifikovaných GreenGood kompostéroch, kuchynský odpad u Vás vôbec nevznikne. Nemusíte teda viesť nekonečnú a náročnú evidenciu o nakladaní s odpadom.

Čítaj viac....

Likvidácia kuchynského odpadu.pdf (263058)

                                          POZVÁNKA

                       na kultúrne podujatie žiakov I.st. ZŠ SŠÚ Vinné

                                                

" TALENTÁRIUM"

Termín: 28.2.2017

Miesto: Z:OS Michalovce

Začiatok: 8:30

Pozvánka Pozvánka Talentárium ZŠ 2017.jpg (186303)

                                      POZVÁNKA                                                   

                                             na

 jednodňové pracovné stretnutie vedúcich zaridení školského stravovania

Termín: 22.2.2017

Miesto: Penzión Juliana- Zemplínska šírava

Začiatok: 8:00 hod.

Pozvánka Pozvánka _ prac.stret.vedúcich ZŠS.pptx 

                                            POZVÁNKA 

na pracovné stretnutie starostov/primátora zmluvných obcí SŠÚ Vinné

Termín: 18.1.2017

Začiatok: 10:00

Miesto: OÚ Vinné

Pozvánka prac. stretnutie 2017.pdf (208763)

                             Elektronická schránka v školách

Informácia o povinnosti mať zriadenú elektronickú schránku pre materské školy bez právnej subjektivity je uverejnená na webovej stránke NASES:https://www.nases.gov.sk/informacia-o-zriadeni-e-schranky-pre-materske-skoly/index.html.

Na uvedenom linku nájdete základné informácie, ktoré Vám pomôžu zorientovať sa v oblasti elektronických schránok.

Rovnako na uvedenom linku nájdete kontakty pre prípadné ďalšie otázky.

Čítaj tu...

Elektr. schránky v školách.pdf (465391)

                    Usmernenie k postupu pri vyšetrení žiakov zo                                    sociálne znevýhodneného prostredia

Na základe požiadavky sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR list  generálneho riaditeľa SRŠ zo dňa 11.7.2016 s usmernením k postupu pri vyšetrení žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a informáciami v súvislosti so zmenami k evidencii a zberu údajov o žiakoch zo SZP s účinnosťou od 1.9.2016.

Potrebné plnenie úloh v zmysle usmernenia sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR.

List  MŠ VVaŠ SR .pdf 

                        Schválený ŠVP pre primárne                                  vzdelávanie v materských školách

Minister školstva dňa 6. júla 2016 schválil Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách pod číslom 2016-17780/27322:1-10AO. Tento ŠVP, spolu s osobitosťami tvorby školských vzdelávacích programov je uverejnený nahttps://www.minedu.sk/statny-vzdelavaci-program-skolsky-vzdelavaci-program/

Štátny vzdelávací programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách  bude záväzným pedagogickým dokumentom pre všetky materské školyzaradené v sieti škôl a školských zariadení v SR od 1. septembra 2016.

Čítaj viac...

Schválený ŠVP pre PV od 192016.pdf (189354)

                    Prevádzka materskej školy                                            v čase letných prázdnin

Na základe žiadosti MŠVVaŠ SR Vám oznamujem, že generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva, Ing. Marian Galan, dňa 20. júna 2016 schválil pod číslom 2016-16696/24180:1-10A0 dokument Materská škola a školské prázdniny.

Tento materiál bude slúžiť pre riaditeľov materských škôl, ako aj riaditeľov základných škôl s materskými školami a spojených škôl, ktoré majú aj organizačnú zložku materská škola a tiež pre zriaďovateľov materských škôl a v neposlednom rade aj ako informatívny materiál pre zákonných zástupcov detí.

www.minedu.sk/stanoviska-a-informativne-materialy/

Prevádzka_MŠ_prazdniny.pdf (232331)

 

Vypracovanie školského poriadku v materskej škole

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamujeme, že generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva, Ing. Marian Galan, 31. mája 2016 schválil pod číslom 2016-15214/19662:1-10A0 materiál Vypracovanie školského poriadku v materskej škole.

Predmetný materiál bude slúžiť ako informatívny materiál pre riaditeľov materských škôl, ako aj riaditeľov základných škôl s materskými školami a spojených škôl,

ktoré majú aj organizačnú zložku materská škola pri vypracúvaní školských poriadkov príp. dodatkov k nim.

Materiál je dostupný na: 

www.minedu.sk/stanoviska-a-informativne-materialy/

Na vyššie uvedenom mieste budú postupne uverejnené aj ďalšie materiály. O ich uverejnení Vás budeme priebežne informovať.

6161_vyprac_sk_poriadku_ms.pdf (340549)

Vedenie triednej knihy v materskej škole

6082_triedna-kniha_jej-vedenie-v-ms.pdf (230866)

prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

5982_prijimanie_do_ms.pdf (540140)

Minister Plavčan otvoril celoslovenské stretnutie riaditeľov základných škôl

Riaditelia slovenských základných škôl sa stretli v týchto dňoch v Hornom Smokovci. Trojdňové zasadanie pléna Združenia základných škôl Slovenska otvoril minister školstva Peter Plavčan. 
   Riaditeľov a zástupcov slovenských základných škôl minister informoval o aktuálnom stave rozpracovania Programového vyhlásenia vlády a o ďalšom plánovanom postupe. Po oficiálnom úvode nasledovala takmer dvojhodinová diskusia, v ktorej sa venovali dôležitým problémom školstva, vzdelávania a ich možným riešeniam.
     K najpálčivejším témam patrila otázka prenesených kompetencií v školstve, integrácia detí a celospoločensky diskutované platy učiteľov.

Zo Spoločného školského úradu Vinné sa uvedeného stretnutia zúčastnili riaditelia: PaedDr. Viera Vajsová  ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce, Mgr. Michal Polák ZŠ Strážske, PaedDr. Anna Zásadná ZŠ Lastomír, PaedDr. Jarmila Gubaňárová - ZŠ Šamudovce, Mgr. Mária ivanová ZŠ Žbince, Mgr. Andrea Ivanová - ZŠ Petrovce n/L,   
 

                                                

     Žiadosť a prihláška na PV do materskej školy

 
Platné sú informácie MŠVVaŠ SR, ktoré sú zverejnené na stránke Ministerstva školstva VVaŠ SR (postup krokov na stránke Minsterstva):
- regionálne školstvo
- predprimárne vzdelávanie
- stanoviská a informatívne materiály
- prijímanie detí na PV v MŠ
 

www.minedu.sk/data/files/5982_prijimanie_do_ms.pdf 

 
List, ktorym odpovedal hlavny hygienik na  list MŠ VVaŠ o vydávaní potvrdení o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa.

 

Rozhodnutia o prijatí/ neprijatí dieťaťa

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole

Generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva, Ing. Marian Galan, 1. apríla 2014 schválil pod číslom 2016-8139/4421:1-10A0 materiál „Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materských školách“ (ďalej len „materiál“).Do 

Predmetný materiál bude slúžiť ako informatívny materiál pre riaditeľov materských škôl, ako aj riaditeľov základných škôl s materskými školami a spojených škôl, ktoré majú aj organizačnú zložku materská škola, na orientáciu v procedúrach, súvisiacich s prijímaním detí na predprimárne vzdelávanie.

Materiál je dostupný na:

www.minedu.sk/stanoviska-a-informativne-materialy/

5982_prijimanie_do_ms.pdf (540140)

Stanovisko Slovenskej komory učiteľov k spoločenskému a ekonomickému postaveniu pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve

čítaj viac...

Ministerstvo znížilo administatívnu záťaž pedagógov

Rezort zrušil rôzne typy dokumentov, školy môžu nahradiť školský vzdelávací program štátnym vzdelávacím programom.

Čítaj viac...

www.skolskyportal.sk/clanky/ministerstvo-znizilo-administrativnu-zataz-pedagogov

 

Parlament odobril nový spôsob voľby riaditeľa školy aj príspevky na lyžiarské výcviky

Zriaďovateľ školy môže povedať dvakrát nie.

Zriaďovateľ školy bude môcť s nomináciou na riaditeľa dvakrát nesúhlasiť. Vyplýva to z novely školského zákona, ktorú schválil parlament. Na jej základe sa zavádzajú aj príspevky na lyžiarske výcviky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Čítaj viac...

 Nový spôsob voľby riaditľa.pdf (179712)

www.ta3.com/clanok/1059361/draxler-chce-motivovat-zacinajucich-ucitelov-priplatkami-z-europskych-penazi.html

Materské školy v letnom režime

NAPRIEK BLÍŽIACIM SA LETNÝM PRÁZDNINÁM NEBUDÚ VŠETKY DVERE ŠKÔL ZAVRETÉ. PRESNEJŠIE, MATERSKÉ ŠKOLY PRECHÁDZAJÚ DO REŽIMU KEDY SA SÍCE PRERUŠUJE ICH PREVÁDZKA, NO NAPRIEK TOMU VYTVÁRAJÚ MOŽNOSTI NA UMIESTNENIE DETÍ.

Činnosť materských škôl sa prerušuje na minimálne tri týždne, počas ktorých priestory prechádzajú nevyhnutnú údržbou, opravami a čistením. V tom čase sa okrem iného dezinfikujú hračky a materiálne dovybavenie v triedach. V tom čase je zároveň pre zamestnancov materských škôl priestor napríklad na čerpanie letných dovoleniek. 

Tam, kde je samospráva zriaďovateľov viacerých materských škôl, vytvára možnosti na to, aby rodičia mohli svoje deti umiestniť práve do materskej školy, ktorá je v danom termíne otvorená. Rodičia o tom majú byť informovaní minimálne dva mesiace pred začiatkom prázdnin.