Nový ŠVP pre materské školy

13.03.2015 09:26

Milé kolegyne.

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky Vám oznamuje, že minister školstva dňa 10. marca 2015schválil inovovaný Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách pod číslom 2015-8341/12225:1-10A0.

Inovovaný Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách začne platiť od 1. septembra 2015.

Všetky materské školy, zaradené v sieti škôl a školských zariadení (bez ohľadu na ich zriaďovateľa – teda aj zriadené obcou/mestom aj cirkevné aj súkromné) až do konca školského roku 2014/2015 musia výchovu a vzdelávanie uskutočňovať podľa školských vzdelávacích programov, v ktorých majú vypracované učebné osnovy minimálne v rozsahu vzdelávacích štandardov platného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie. Uskutočňovanie výchovy a vzdelávania podľa iného dokumentu je neprípustné, je v rozpore s platným právnym stavom. V zmysle § 5 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú riaditeľky materských škôl zodpovedné za dodržiavanie štátneho vzdelávacieho programu určeného pre školu, ktorú riadia, ako aj za vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu.

Od školského roku 2015/2016 sa vo všetkých materských školách zaradených v sieti škôl a školských zariadení bude uskutočňovať predprimárne vzdelávanie už podľa školských vzdelávacích programov, v ktorých budú vypracované učebné osnovy minimálne v rozsahu vzdelávacích štandardov Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

S pozdravom

    PhDr. Viera Hajdúková, PhD.

                   sekcia regionálneho školstva

                   odbor základných škôl

            cid:image001.gif@01CFD755.B2181B30

             MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU
             SLOVENSKEJ REPUBLIKY
             Stromová 1, 813 30 Bratislava 1
             tel.: + 421 2 59 374 347

         Mobil: +421 917 648 174

         Email: viera.hajdukova@minedu.sk

         www.minedu.sk

 

www.minedu.sk/novy-svp-pre-materske-skoly/

Nový ŠVP pre MŠ. pdf.pdf (1268214)