Pozvánka na pracovné stretnutie 

 

Termín: 22.septembra 2016 

Miesto: zasadačka  Okresného úradu Košice, Komenského 52. 

Čas: 9:30 

Cieľová skupina:  vedúci zamestnanci zariadení školského stravovania v územnej pôsobnosti OÚ Košice 

Pozvánka

                POZVÁNKA

Odbor skolstva Okresneho uradu Kosice pozýva riaditeľov ZŠ a ŠZ na pracovnu poradu, ktora sa uskutocni
diia 31. augusta 2016 o 9,30 hod.
v aule SOS automobilovej, Moldavska cesta 2 v Kosiciach.
 
 

 

                              POZVÁNKA 

                                     na

Metodický deň učiteľov SŠÚ Vinné " Informatika s Alexandrou a Alexom "

Organizátor: SŠÚ Vinné v spolupráci s firmou Academia Alexandra, s. r. o.

Termín: 17.mája 2016

Čas: 14:00 - 15:00 Informatika s Alexandrou a Alexom - zdarma

         15:30 - 17:00 Algoritmizácia a štruktúry -postrach alebo výborná zábava ? - poplatok 5€

Miesto: ZŠ, P. Horova, Kpt. Nálepku 1070/16 (VIII. ZŠ), Michalovce 

Cieľová skupina: učitelia MŠ a ZŠ 

Čítaj viac..Informácia k metodickému dňu.pdf (134526)

Pozvanka Metodický deň SŠÚ Vinne.pdf (527617)

POZVÁNKA na odborný seminár

"Hravé poznávanie"

 
Organizátor: TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. v spolupráci so Školským úradom vo Vinnom

Termín: 23.5.2016 

Čas:  od 12:30 – 15:30 hod.

Miesto: ZŠ a MŠ F. J. Fugu, Vinné (telocvičňa)

Pozvánka_seminár_Vinné_23.5.2016. docx.pdf (262322)

POZVÁNKA

ZDRUŽENIE   Základných   ŠKÔL   SLOVENSKA

                            Vás pozýva 

                na celoslovenskú konferenciu

Termín:  4.- 6.mája 2016 

Miesto:  hotel Bellevue Horný Smokovec 

Cieľová skupina: riaditelia základných škôl

POZVÁNKA

Celoslovenská odborná konferencia s medzinárodnou účasťou a 22. Snem Spoločnosti pre predškolskú výchovu

Viac tu:www.spv-zv.sk/products/celoslovenska-odborna-konferencia-s-medzinarodnou-ucastou-a-22-snem-spolocnosti-pre-predskolsku-vychovu/

DBORNO - VEDECKÁ KONFERENCIA v PREŠOVE  

Teória a prax trvalo udržateľného rozvoja v materských školách               

    

Termín: 5 - 6.októbra.2015
Miesto: PU v Prešove PF
Ćas: 10:00 hod.
Cieľová skupina: učitelia materských škôl

 Pozvánka

omep.sk/wp-content/uploads/2015/10/Pozvanka-TEORIA-A-PRAX-TUR-v-MS.pdf

Registračný formulár

msit.sk/OMEPPO/index.php

Pozvánka na praccovné stretnutie riaditeľov základných škôl

 

Termín: 14.9.2015
Miesto: Mestskýúrad Trebišov, M.R. Štefánika, 862/204
Čas: 10:00 hod.
Cieľová skupina: Riaditelia základných škôl v územnej pôsobnosti okresného úradu Košice okresoch Michalovce, Sobrance, Trebišov
 
Pozvánka
 

Mgr. Ažbeta Tamásová

odborný radca

Okresný úrad Košice – odbor školstva

Zádielska 1

040 78 Košice

Tel.:    055 / 72 45 113

Mail:   alzbeta.tamasova@minv.sk

 

Pozvánka na odborný seminár pre vedúce/riaditeľky ZŠS

 
Termín: 25.qugusta 2015
Miesto: Aula Maxima Tuke (Technická univerzita), Letná 9, Košice
Žačiatok: 8.00 hod
 
Pozvánka

Pozvánka na odborný seminár pre riaditeľky/vedúce ZŠS

Termín: 2.júla 2015

Miesto: Zasadačka OÚ Košice, Komenského 52, KOŠICE

Čas: 9:00 hod

Účastnícky poplatok: 15€/osoba

Téma Racionálna výživa v školských jedálňach,

Záujem o seminár potvrďte zaslaním záväznej prihlášky na adresu:jarka@soft-gl.sk a uhradeným účastníckeho poplatku.

Pozvánka

Pozvánka ŠJ júl 2015.pdf