Pýtate sa, odpovedáme

1. Aké kompetencie má starosta v pracovno- právnom vzťahu smerom k riaditeľovi?

 • Podpisuje s ním pracovnú zmluvu za zamestnávateľa,
 • Určuje mu výšku platu,
 • Priznáva mu odmeny a určuje ich výšku
 • Schvaľuje mu dovolenku
 • Schvaľuje mu služobné cesty a cestovné náhrady 

2. Aký je postup zo strany zamestnávateľov, ktorý je potrebné zrealizovať od 1. 1. 2017, ak riaditeľka  nemá prvú        

    atestáciu  do 31.12.2016.

 

Platnosť I. atestácie u riaditeliek MŠ od 1.1 2017

 v zmysle zákona 317/2009 Z.z o pedag. zamestnancoch a odb. zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov ( § 34,ods.2b)

Riaditeľka MŠ, ktorá od 1. 1. 2017 nespĺňa podmienky
 • v zmysle § 34 ods. 2 písm. b) - vykonanie prvej atestácie zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, musí byť odvolaná z funkcie od 1. 1. 2017.
 • Ak ma prac. zmluvu na dobu neurčitú, nekončí jej pracovný pomer´

Následne starosta obce 
´poverí od 1. 1. 2017  pedagogického zamestnanca vedením školy  až do úspešného vykonania výberového konania, najdlhšie však do 30. 6. 2017  (6 mesiacov)
 
Postup zo strany zamestnávateľov,  
 ktorý je potrebné zrealizovať od 1. 1. 2017, ak riaditeľka  nemá prvú atestáciu  do 31.12.2016.
 
 • ak je v MŠ pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa všetky podmienky vyššie uvedeného paragrafu - kvalifikačný predpoklad,  1. atestáciu,  5 rokov pedagogickej praxe, odporúča sa, aby do úspešného vykonania výberového konania bol on poverený, avšak nie je to taxatívne vymedzené v zákone. 
 •  vyhlásenie výberového konania od 1. 1. 2017 (podmienka oznámenia - zverejnenie najmenej 3 týždne pred jeho  začatím a pozvanie uchádzačov na VK najmenej 7 dní pre jeho začatím. 
 • Z toho vyplýva, že najbližšie výberové konanie by ste mohli uskutočniť začiatkom februára a najneskôr vyhlásené koncom mája, aby sa stihol termín uskutočnenia VK do 30. 6. 2017.
Prílohy: 
Ovolanie z funkcie
Poverenie do funkcie
 
3. Aký je úväzok učiteľky materskej školy
 
Vyhláška 306/2008 Z. z. o materskej škole v § 7, ods. 3  znie

(3) V triede s poldennou výchovou a vzdelávaním zabezpečuje predprimárne vzdelávanie jeden učiteľ. V triede s celodennou výchovou a vzdelávaním zabezpečujú predprimárne vzdelávanie striedavo na zmeny dvaja učitelia. 

V triede s celodennou výchovou a vzdelávaním s deťmi mladšími ako tri roky, ktorých je viac ako desať, pracujú striedavo traja učitelia.

Školský zákon 245/2008 Z. z.  v § 28,  ods. 9  rieši 

najvyššie počty detí v triede MŠ, ktoré sú pre aplikačnú prax záväzné

(9) Najvyšší počet detí v triede materskej školy je

a) 20 v triede pre troj- až štvorročné deti,

b) 21 v triede pre štvor- až päťročné deti,

c) 22 v triede pre päť- až šesťročné deti,

d) 21 v triede pre troj- až šesťročné deti.

 
 • v § 28 ods. 11 školského zákona sa uvádza, že pri určovaní počtu detí v triede sa môže zohľadniť počet detí v triede mladších ako tri roky. Čiže počet môže byť aj nižší, napríklad  - o 1 dieťa za každé zapísané dvojročné dieťa.
 • Vychádzať z počtu zapísaných detí. Napr. V triede 2- 3 ročných je počet detí 16, z toho 7 dvojročných  (možnosť a)
 • V triede 4- 6 ročných máte počet detí 21( možnosť d)
 • Na základe uvedeného vyplýva, že v uvedených triedach je počet detí 100% naplnený a preto každý zamestnanec by mohol byť na plný úväzok, avšak o týchto pracovnoprávnych vzťahoch rozhoduje výlučne zamestnávateľ a tým je štatutár zriaďovateľa - t.j. starosta obce a OZ v rámci VZN o výške dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy, ktorá je financovaná z podielových daní.
 • V krajnom prípade môže samospráva znížiť úväzok učiteľky, ak je dochádzka zapísaných detí v priebehu celého roka veľmi nízka a finančná efektivita je tým podhodnotená. Táto skutočnosť sa uvádza v spomínanom VZN, pretože rozpočet dotácie na prevádzku a mzdy sa vypočítava nie na triedu, ale na jedno dieťa a to podľa aktuálneho stavu  - buď mesačne, polročne alebo celoročne.

4. Aj MŠ si majú zriadiť e-schránky 

 • 5 ods. 14 školského zákona (zákon č. 596/ 2003 Z.z.) definuje rozhodnutia, ktoré vydáva riaditeľ materskej školy, a teda je potrebné, aby bola materská škola schopná zasielať rozhodnutia elektronicky.
 • V prípade materských škôl s právnou subjektivitou odporúčame, aby mala materská škola zriadenú svoju vlastnú elektronickú schránku. Štatutárom  je v tomto prípade riaditeľ materskej školy.
 • V prípade materských škôl bez právnej subjektivity, kde platí, že riaditeľ síce rozhoduje o prijatí dieťaťa do materskej školy, ale odvolanie podáva rodič na zriaďovateľa (obec, mesto), odporúčame aplikovať ustanovenie § 12 ods. 6 zákona č.  305/2013 Z.z. o eGovernmente, a teda elektronickú schránku materskej školy zriadiť ako elektronickú schránku organizačnej zložky.
 • Ak má materská škola veľmi malý počet žiakov je možné, aby na zasielanie rozhodnutí a prijímanie žiadosti od rodičov v rozsahu § 5 ods. 14 školského zákona využívala elektronickú
 • V prípade vytvorenia elektronickej schránky materskej školy ako elektronickej schránky organizačnej zložky má automaticky prístup do schránky štatutár, ktorý požiada o vytvorenie takejto schránky v žiadosti o zriadenie organizačnej zložky a určí na prístup riaditeľa materskej školy.
 • V prípade, ak bude materská škola využívať na elektronickú komunikáciu schránku obce/mesta, teda bude mať vytvorený podpriečinok v elektronickej schránke obce/mesta je potrebné, aby na prístup k tomuto podpriečinku starosta splnomocnil riaditeľa materskej školy.