Seminár: Novela zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov                       pri výkone práce vo verejnom záujme

Termín: 23.januára 2019

Miesto: Mestské kultúrne stredisko Michalovce

lektorka: Mgr. Katarína Tamašová

Vianočný galaprogram - ZUŠ Strážske

Ternín. 12.12.2018

  

                                     Metodická návšteva 

Termíny: 

3.9.2018 -  ZŠ s MŠ F.J. Fugu Vinné

26. 10. 2018  - Materská školy Jovsa

26. 11. 2018 - MŠ Zbudza, ZŠ Staré      

3. 12. 2018 - MŠ Vyšné Remety , MŠ Kaluža        

 

Cieľ a obsah kontroly:

-    kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov,

-    kontrola zabezpečovania činností vo veciach rozhodovania riaditeľa školy,

-    kontrola riadenia a zabezpečovania VVP a stravovania na začiatku šk. roka,

-    kontrola ustanovovania a činností orgánov škol. samosprávy (rada školy),

-    kontrola zabezpečenia interného kontinuálneho vzdelávania v školách a ŠZ

                                        Metodická návšteva 

Termín: 1. 9. 2018

Miesto: ZŠ s MŠ F. J. Fugu Vinné

Čas: 8:00 hod.

Cieľ a obsah kontroly:

 • príprava školského roka,
 • kontrola novovytvorených priestorov v zmysle prevádzkového poriadku,
 • personálne zabezpečenie

     Zasadnutie Celoslovenskej sekcie predprimárneho vzdelávania

Termín: 14. - 15. júna 2018

Miesto: Zvolen

Začiatok: 10:00 hod.

Zasadnutie Celoslovenskej sekcie predprimárneho vzdelávania

DU v obci JOVSA

Dňa 5. 4. 2018 štatutár Spoločného školského úradu so sídlom vo Vinnom Ing. Marián Makeľ prijal pozvanie starostky Mgr. Ľubice Čornejovej z obce Jovsa na slávnostné stretnutie učiteľov z príležitosti Dňa učiteľov a 600. výročia prvej písomnej zmienky o obci. V príhovore zaprial všetkým  Jovsanom, nech sa im v obci dobre žije a nech naďalej obec prosperuje k spokojnosti všetkých. Prítomným učiteľom  zaželal  veľa pracovného elánu, tvorivosti a životného optimizmu. Za všetkých odovzdal kytice vďaky starostke obce Jovsa a riaditeľkám ZŠ a MŠ v Jovse. 

Celoslovenské zasadanie pléna 
Združenia základných škôl Slovenska 

 
Termín: 27.-29-11.2017
Miesto: Grand hotel Bellevue, Horný Smokovec
Cieľová skupina riaditelia základných škôl
Zúčastnení:  7 riaditelia ZŠ SŠÚ Vinné
 1. ZŠ. J. Bilčíkovej Budkovce- PaedDr. Viera Vajsová 
 2. ZŠ Šamudovce - PaedDr.Jarmila Gubaňárová
 3. ZŠ Lastomír- PaedDr. Anna Zásadná
 4. ZŠ Strážske - Mgr. Michal Polák
 5. ZŠ s MŠ Úbrež - Mgr. Václav Petrovčík
 6. ZŠ Blatné Remety - Mgr. Jana Križanovičová
 7. ZŠ s MŠ Žbince - Mgr. Mária ivanová

     Pracovné stretnutie k problematike výkonu kompetencií pre oblasť

                 školstva v miestnej samospráve -     PRIESTUPKY

 
Termín: 20.-21-11.2017
Miesto: Jasná, hotel Grand
Lektor:  PaedDr. Alica FECKOVÁ
Cieľová skupina zamestnanci školských úradov,odborní zamestnanci mestských a obecných úradov za oblasť školstva, zriaďovateľom obecných škôl a školských zariadení
Organizátor: RVC Martin
Zúčastnení: odborní zamestnanci SŠÚ Vinné

          Pracovné stretnutie riaditeľov škôl

Miesto konania: Podbanské
Termin: 4-6.10.2017
Program : 
TÉMY VZDELÁVACÍCH BLOKOV
 • Riaditeľ školy – funkcia s veľkou pridanou hodnotou - osobnosť a role - Ľubomíra Hnátová, PhD.
 • Integrácia žiaka od A po Z v edukačnom procese  - Mgr. Viera Imrichová
 • Aktuálne otázky financovania regionálneho školstva v roku 20179.00 –  Ing. Jana Sládečková, PhD
 • Správne konanie pre riaditeľov škôl -  JUDr. Marián Hoffmann, PhD.
Zúčastnení: 2 riaditelia
PaedDr. V. Vajsová - ZŠ J.Bilčíkovej Budkovce
Mgr. Pavol Skyba - ZŠ Vrbnica

Celoslovenské zasadanie pléna 
Združenia základných škôl Slovenska 

Miesto konania:Grand hotel Bellevue, Horný Smokovec
Termin: 2-4.5.2017
 
Predmet rokovania
Národný program výchovy a vzdelávania SR – nultý ročník
- návrhy na legislatívne zmeny, správa o činnosti výboru
- riadenie školy, testovania, navýšenie hodín dejepisu, školenie
 
Zúčastnení: 9 riaditelia
PaedDr. V. Vajsová - ZŠ J.Bilčíkovej Budkovce
PaedDr. A. Zásadná - ZŠ Lastomír
Mgr. A.Ivanová ZŠ Petrovce n/L
Mgr. M. Polák - ZŠ Strážske
Mgr. T.Dutková - ZŠ Staré
Mgr. M.Ivanová - ZŠ s MŠ Zalužice
PaedDr. K. Kereštanová - ZŠ Jovsa
Mgr. J.Gaňová - ZŠ s MŠ Vinné
PaedDr.A.Orendáčová - ZŠ Nacina Ves
 
Matreiál zo stretnutia

Bellevue 2017

Pracovné stretnutie riaditeľov škôl

Miesto konania: Podbanské, hotel Permon
Termin: 24-26.4.2017
Cieľová skupina: riaditelia škôl
 
Program : 

1.Sociálno-patologické javy žiakov na základných školách

    Lektori: PaedDr. Viera Vajsová, Mgr. Marián Uhrina

2. Myslieť, šetriť, pracovať – seminár o možnostiach úspor na pracovisku

      Lektor: Ing. Jozef Matys

3. Práca s elektronickými schránkami škôl – eGovernment pre školy v praxi

     Lektorka: Ing. Erika Kusyová

4.  Ekonomika škôl – novinky - konzultačné stretnutie

     Lektorka: Mgr. Katarína Tamášová

Zúčastnení: 4 riaditelia a 2 zástupkyne

PaedDr. V. Vajsová - ZŠ J.Bilčíkovej Budkovce
PaedDr. A. Zásadná - ZŠ Lastomír
PaedDr. J. Gubaňárová - ZŠ Šamudovce
Mgr. A. Babjaková, PaedDr.J.Dzurillová - ZŠ Strážske
 
Matreiál zo stretnutia

  19. ročník súťaže v prednese poézie a prózy

 

Termín: 11.4.2017

Miesto: ZŠ Drahňov

Súťaže určenej rómskym žiakom v ZŠ Drahňov sa zúčastnili odborní zamestnanci SŠÚ zo sídlom vo Vinnom  PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD a PaedDr. Eva Matuchová.

Suťaž prebiehala v 3 kategóriach.

1. kategória: 1. a 2. ročník

2. kategória: 3. a 4. ročník

3. kategória: 5. až 8. ročník

Účasť 7  základných škôl s vyučovcím jazykom slovenským /Budkovce, Šamudovce, Strážske, Pavl.n.Uhom, Palín, Leles-slov, Malčice, Lastomír a Drahňov) s počtom žiakov  54 žiakov a  7 základných škôl  s vyučovacím jazykom maďarským ( Boľ, V.Kapušany-maď., Čičarovce, Maťovské Vojkovce, Leles-maď, Kr.Chlmec)                                                                                                 

19. roč. súťaže v prednese poézie a prózy v ZŠ Drahňov

Pracovné stretnutie riaditeľov škôl

Miesto konania: Podbanské
Termin: 5-7.10.2016
Program : Verejné obstarávanie - Ing. I.Beslerová
                Personálna práca na školách- Mgr. K. Tamašová
                Mediácia v práci riaditeľa školy - Mgr. Juraj Kvas
 
Zúčastnení: 6 riaditelia
PaedDr. V. Vajsová - ZŠ J.Bilčíkovej Budkovce
PaedDr. A. Zásadná - ZŠ Lastomír
Mgr. V. Paulíková - ZŠ s MŠ Hatalov
Mgr. M. Polák - ZŠ Strážske
Mgr. V. Petrovčík - ZŠ s MŠ Úbrež
Mgr. M. Danočko - ZŠ s MŠ Zalužice
Matreiál zo stretnutia
1. Personálna práca na školách - alebo každý riaditeľ je aj porávnik
2. Verejné obstarávanie pre riadiiteľov skôl
3. Mediácia v práci riadiiteľa školy

Májová noc

Termín: 20.5.2016
Miesto: Košice
Cieľová skupina: vedúce zariadení školského stravovania (odberatelia tovaru Inmedia spol.s.r.o. 
Organizátor: INMEDIA a Inllever
Zúčastneí za SŠÚ: Božena Hrehová -  ŠJ ZŠ s MŠ Vinné
                            Valéria Papanová - ŠJ pri ZŠ s MŠ Zalužice
                            Vlasta Miková - ŠJ pri ZŠ Budkovce
 

Májová noc 2016

<< 1 | 2

Celoslovenské zasadanie pléna Združenia základných škôl Slovenska

Termín: 4.- 6.mája 2016

Miesto: Horný smokovec, Grand hotel Bellevue

Cieľová skupina: riaditelia základných škôl

Zúčastnení riaditelia ZŠ SŠÚ Vinné:

ZŠ Budkovce- PaedDr. Viera Vajsová

ZŠ Lastomír - PaedDr. Anna Zásadná

ZŠ Šamudovce: PaedDr. Jarmila Gubaňárová 

ZŠ Strážske - Mgr. Michal Polák

ZŠ s MŠ Zalužice - Mgr. Michal Danočko

ZŠ Petrovce n/L - Mgr. Andrea Ivanová

ZŠ s MŠ Žbince - Mária Ivanová 

ZŠ s MŠ F.J.Fugu Vinné - Mgr. Jana Gaňová

ZŠ Jovsa - PaedDr. Katarína Kereštanová

Konferencia združenia ZŠ_ Bellevue 4-6.5.2016

Medzinárodná konferencia SOCIAL PATHOLOGY AMONG YOUTH ( SPAY)  International Conference

Termín: 7. marca 2016 

Miesto:  Paneurópskáj vysoká škola Bratislava

Zúčastnení riaditelia:
PaedDr. Viera Vajsová - ZŠ Júlie Bilčíkovej Budkovce
 
Čítaj viac...
 

Celoslovenské zasadanie pléna Združenia základných škôl Slovenska

Termín: 21.-23. októbra 2015

Miesto: Horný smokovec, Grand hotel Bellevue

Cieľová skupina: učitelia základných škôl

Zúčastnení riaditelia ZŠ SŠÚ Vinné:

ZŠ Budkovce- PaedDr. Viera Vajsová

ZŠ Lastomír - PaedDr. Anna Zásadná

ZŠ Šamudovce: PaedDr. Jarmila Gubaňárová 

ZŠ Strážske - Mgr. Michal Polák

ZŠ s MŠ Zalužice - Mgr. Michal Danočko

ZŠ Vrbnica - Mgr. Pavol Skyba

Májová noc

Termín: 23.5.2015
Miesto: Košice
Cieľová skupina: vedúce zariadení školského stravovania (odberatelia tovaru Inmedia spol.s.r.o. 
Organizátor: INMEDIA a Inllever
Zúčastneí za SŠÚ: Božena Hrehová -  ŠJ ZŠ s MŠ Vinné
                            Valéria Papanová - ŠJ pri ZŠ s MŠ Zalužice
                            Renáta Kusyová - ŠJ pri ZŠ Strážske 
                            Vlasta Miková - ŠJ pri ZŠ Budkovce
                            Janka Popovičová-  Šj pri ZŠ Blatné Remety

Modelový proces EIA - školenie

 

Projekt: Zvyšovanie účasti obcí a verejnosti na procese EIA (ZP-2-04) - modelovaný procesu EIA - fiktívny projekt 

Termín:  13. - 14. 5. 2015. 

Miesto: Liptovský Mikuláš

Cieľová skupina: 

Organizátor: Združenie miest a obcí slovenska

Zúčastnení za SŠÚ: PaedDr. Viera Vajsová - ZŠ Budkovce 

Podrobné informácie o školení a program nájdete na: 

www.zmos.sk/modelovy-proces-eia-skolenie.phtml?id3=26672&module_action__58615__id_art=22803

www.zmos.sk/index.php?id_menu=94087

 

Celoslovenské zasadanie pléna združenia základných škôl Slovenska

Termín: 21-23.4.2015
Miesto: Horný Smokovec, Grand hotel Bellevue
Cieľová skupina. riaditelia škôl
Organizátor: Celoslovenské združenie základných škôl Slovenska
 
Zúčastnení riaditelia SŠÚ Vinné:
PaedDr. Viera Vajsová - ZŠ J.Bilčíkovej Budkovce
PaedDr. Katarína Kereštanová - ZŠ Jovsa
PaedDr. Anna Zásadná - ZŠ Lastomír
Mgr. Michal Polák - ZŠ Strážske
PaedDr. Jarmila Gubaňárová - ZŠ Šamudovce
Mgr. Václav Petrovčík - ZŠ s MŠ Úbrež
Mgr. Pavol Skayba - ZŠ Vrbnica
Mgr. Michal Danočko - ZŠ s MŠ Zalužice
Mgr. Andrea Ivanová - ZŠ petrovce n/L
Mgr. Tatiana Dutková - ZŠ Staré
 
 
Prezentácie zo stretnutia
 

 

Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl 

Termín: 21-23.apríla 2015

Miesto: Tatranská Lomnica , Hotel Tirtis

Organizátor: Regionálne  vzdelávacie centrum Kočice

Cieľová skupina: riaditelia škôl

Lektori: Mgr. katarína Tamášová. RNDr.Ľuboš Černý, Ing. Dušan Mihok, PhDr.Dušan Gallo

Zúčastnení riaditelia SŠÚ Vinné :

- PaedDr. Viera Vajsová - ZŠ Budkovce            

- PaedDr. Jarmila Gubaňárová - ZŠ Šamudovce  

- PaedDr. Anna Zásadná - ZŠ LAstomír

čítaj viac.......

RVC KE - prac. stretnutie riaditeľov.pdf (354919)

www.rvcvychod.sk/kosice/prihlaska.php?pr=698

Odborný seminár - Vysledovateľnosť potravín - základ zdravia

organizovaný Okresným úradom odborom školstva KOŠICE
 v dňoch 21.4 - 22.4.2015 v kongresovej sále hotela Palace - Nový Smokovec
 
Odborné prednášky:
- Kvalitatívne ukazovatele ako kritérium potravinovej bezpečnosti
- Hygiena potravín a manipulácia  - MVDr.Oľgas Luptáková,PhD.RVPS Zvolen členka    Európského úradu pre bezpečnosť potravín
- Aktuálna legislatíva v školskom stravovaní - MVDr. Ľubica Krajničáková - OÚ -      odbor školstva Košice
 
Zo zariadení školského stravovania SŠÚ Vinné sa tohto seminára zúčastnili 3 vedúce -  Božena Hrejová-Hrehová - ŠJ pri ZŠ s MŠ F.J.Fugu Vinné,                       
- Valéria Papanová -  ŠJ pri ZŠ s MŠ Zalužice,                                               - Vlasta Miková -  ŠJ pri ZŠ Budkovce
 
Informácie zo seminára budú vedúcim/riaditeľkám ZŠS sprostredkované na pracovnom stretnutí vedúcich/riaditeliek ZŠS.
 
Foto viď forogaléria.