Spoločný kolský úrad Vinné

               oslavoval 15. výročie  vzniku

Spoločný školský úrad so sídlom vo Vinnom oslavuje svoje pätnástiny Oslavy úradu sú v roku 2019 rozvrhnuté do troch spoločenských udalostí 

1. Slávnostné stretnutie vedúcich a riaditeľov našich zariadení spoločného stravovania, konalo sa      27. 2. 2019 s počtom pozvaných 35 

2. Deň učiteľov pre riaditeľov škôl a školských zariadení, starostov obcí, detí a žiakov z územných škôl dňa 25. 3. 2019 so 175 účastníkmi. 

3. V júni sa budeme tešiť na neformálnu aktivitu s príznačným názvom Šport nás spája, ktorou zavŕšime slávenie nášho jubilea. 

 

Deň učiteľov

Tento deň bol významným dňom  preto, že sme si ho zvolili za slávnostný a výnimočný Deň SŠÚ, v ktorom sme oslávivili spoločne sviatok učiteľov a zároveň sme si pripomenuli naše jubilujúce výročie – 15 rokov od vzniku Spoločného školského úradu vo Vinnom.

Bolio nám cťou, že všetci zúčastnení a ocenení prijali naše pozvanie a že sme boli  opäť k sebe trochu bližšie. Vytvorili sme priestor na pár milých slov, rozdávanie úsmevov, komplimentov či len tak, na pozastavenie v danom okamihu a nezištne si navzájom uštedriť nielen zdvorilostné prejavy, na ktoré nám akosi neostáva čas. Je to len výhovorka. Je to fenomén dnešnej doby, ktorú však žijeme my a preto ju aj ovládame. Teda, vystúpme zo svojho tieňa, z tieňa dnešnej uponáhľanej doby, ukážme našej mladej generácii ako sa má a ako treba žiť. Učiteľ je k tomu predurčený, je to jeho poslaním – veď načo nám budú múdri ľudia, keď nebudú vedieť sa k sebe prihovoriť, slušne sa správať, pomôcť si navzájom, obhájiť svoju jedinečnosť, či žiť a tvoriť v tíme? Veru, človečenstvo je to, čo by mal každý nosiť vo svojom srdci, prejavovať každodenne vo vlastnom správaní, odzrkadľovať vo svojich činoch.

Ján Kostra, slovenský básnik, pred viac ako 55 rokmi  napísal verše, ktoré o tom všetkom básnia a vypovedajú aj pre súčasného človeka:  Každý deň stretnúť človeka, to stačí...

Trocha z našej histórie -Vznikli sme 11. 8. 2004 ako druhá úradovňa v Michalovskom okrese. Zmluvným vzťahom 12 obcí vyjadrilo svoju dobrovoľnosť a vôľu spojiť sa, aby ľahšie a odbornejšie mohli zabezpečovať samosprávne kompetencie a prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. Sídlom úradu sa stala obec Vinné a štatutárom, iniciátor vzniku SOcÚ vtedajší starosta obce - Ing. Jozef Kráľ. V súčasnosti patríme medzi najväčšie školské úrady v Košickom kraji, čo do počtu obcí. V 32 obciach - Bežovce, Blatné Remety, Budkovce, Drahňov, Dúbravka, Hatalov, Jovsa, Kaluža, Klokočov, Krásnovce, Krčava, Lastomír, Lesné, Nacina Ves, Petrovce n/L, Poruba p/V, Remetské Hámre, Slavkovce, Sliepkovce, Staré, Strážske, Šamudovce, Úbrež, Zalužice, Závadka, Zbudza, Žbince, Veľké Revištia, Vinné, Vrbnica, Vyšná Rybnica, Vyšné Remety spravujeme 52 škôl – v nich 30 MŠ, 20 ZŠ, 30 ZŠS, 1 ZUŠ a 1 CVČ. Počet žiakov ZŠ v tomto školskom roku máme cca 2 917, 780 detí v MŠ, 1 791 stravníkov, 585 detí v 22 odd. v ŠKD v 14 ZŠ, 290 detí v 24 ZÚ v CVČ a 150 žiakov v 3 odboroch ZUŠ Strážske. Počet pedagógov je 427. Štatutárnym zástupcom je Ing. Marián Makeľ, starosta obce Vinné a chod a náplň úradu zabezpečujú odborné zamestnankyne - PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD. – poverená vedením úradu a PaedDr. Eva Matuchová. Zmluvný vzťah so SŠÚ Vinné ukončili obce Oreské, Kusín a Trnava p/L, pretože zrušili svoje miestne školy.

Pri tejto významnej príležitosti boli ocenení jednotlivci, ktorí v roku 2004 pôsobili vo funkciách na jednotlivých postoch. Všetci zúčastnení dostali prezenty pripomínajúce spoločne strávené slávnostné chvíle vyplnené aj bohatým kultúrnym programom, prekvapeniami a chutným občerstvením. 

Ocenení:

štarutári SŠÚ Vinné
 
Ing. Jozef Kráľ -  od 2004 do 2014
Ing. Marián Makeľ -od roku 2014 , aj v súčasnosti
 
starostovia obcí v roku 2004
 
Budkovce - Bc. Marián Uhrina
Hatalov - Jozef Maščeník
Petrovce n/L - Gustác Pčolinský
Strážske - Ján Tejgy
Staré - Anna Ihnátová
Zalužice - Ing. Štefan Tury
 
ospravedlnili svoju neúčasť
Zbudza - Michal Havrilčák
Šamudovce - Vladimír Pavlov
Vrbnica - Štefan Poľaško
Jovsa -  Michal Homrok
 
 
starostovia obcí od roku 2004, aj v súčasnosti
Nacina Ves - Antón Šandor
Žbince - Ján Jurko
 
riaditelia záklaných škôl v roku 2004
Hatalov - Mgr. Ingrid Balogová
Jovsa - Mgr. Vladislava Hrivňáková
Lastomír - PaedDr. Eva Timarová
Petrovce n/L - Mgr. Viera Marcinová
Strážske - PhDr. Iveta Kaňuchová
Vinné - Mgr. Antón Huírjak
 
ospravedlnili svoju neúčasť
 
Strážske - ZUŠ - PhDr. Anna Stašková
Oreské - Mgr.Gabriela Benedeková
Staré - Mgr. Eva Kinčovská
 
riaditelia základných škôl v roku 2004, aj v súčasnosti
Budkovce - Paeddr. Viera Vajsová
Nacina Ves - PaedDr. Alžbeta Orendáčová
Strážske - Mgr. Michal Polák
Šamudovce - PaedDr. Jarmila Gubaňárová
Vrbnica - Mgr. Pavol Skyba
Zalužice - Mgr. Michal Danočko
Žbince - Mgr. Mária Ivanová
 
riaditeľky materských škôl v roku 2004
Jovsa - Milena Feriková
Lastomír - Oľga Kuliničová
Nacina Ves - Ľudmila Rebičová
Oreské - Jana Čičatková
Petrovce n/L -Renáta Gríbová Ščamborov
Zalužice - Katarína Bajužíková
 
ospravedlnili svoju neúčasť
Budkovce - Anna Kundrátová
Hatalov - Renáta Paľová
Zalužice - Helena Šáriková
 
riaditelia materských škôl v roku 2004, aj v súčasnosti
 
Lastomír- Jana Čičátková
Petrovce n/L - Renáta Gríbová Ščamborová
Strážske - PaedDr. Iveta Grigeľová
Staré- Mária Litunová
Vinné - Janka Keslerová
Sliepkovce - Katarína Bajužíková
 
ocenení žiaci I.st. základných škôl
 

Ivana Sabolová – ZŠ J. Bilčíkovej Budkovce ocenená za výborný prospech, aktívne zapájanie do súťaží

Vanesa Trávniková,  žiačka 4. A ZŠ s MŠ Bežovce ocenená za reprezentáciu okresné kolá-Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Pytagoriáda, MO,  prospech                                                                               

Lusy Kirvejová – ZŠ Blatné Remety, ocenená za výborný prospech

Dávid Kušnír – ZŠ s MŠ Hatalov ocenení za výborný prospech

Bartolomej BodorZŠ Drahňov ocenený za výborný prospech

Lujza Gavulová - ZŠ Jovsa ocenená za reprezentácia školy – celoslov. výtvarná súťaž 1.miesto

Nela SikoraiZŠ Lastomír ocenená za reprezentáciu školy vo výtvarných súťaž.

Viktória Slišková – ZŠ Nacina Ves ocenená za výborný prospech

Bianka Melková – ZŠ Staré ocenená za reprezentáciu školy v speve a prednese

Elena Patlevičová – ZŠ Strážske ocenená za výborný prospech a reprezentáciu školy

Peter Horvát – ZŠ Šamudovce ocenený za reprezentáciu školy v prednese, vzorné správanie a dobrú dochádzku – za 4 roky vymeškaných 0 hodín.

Boris Mydliar – ZŠ s MŠ Úbrež – ocenený za výborný prospech

Tamara Michalková – ZŠ Veľké Revištia ocenená za reprezentáciu školy v speve a prednese

Ela Čejková – ZŠ s MŠ f.J. Fugu Vinné ocenená za reprezentáciu školy v umeleckých a vedomostných súťažiach

Sára Kančiová – ZŠ Vrbnica ocenená za výborný prospech

Alžbeta Semjanová – ZŠ Vyšná Rybnica ocenená za výborný prospech

Alžbeta Sopková ZŠ s MŠ Zalužice ocenená za výtvarnú súťaž  celoslov. kole

Marek Balog – ZŠ s MŠ Žbince  ocenený za reprezentáciu školy

 
ocenení žiaci II. st. základných škôl
 

Florián Balog – ZŠ J. Bilčíkovej Budkovce ocenený za aktivitu v  školských a aj mimoškolských podujatiach

Miroslav Sovič – ZŠ s MŠ Bežovce žiak 7. A triedy ocenený za výborný prospech, reprezentáciu školy  v okresných kolách – pytagoriáda, požiarnických súťažiach – okresných, krajských a celoslovenských

Romana Bodorová – ZŠ Drahňov ocenená za reprezentáciu školy

Miroslava Kereštanová – ZŠ Jovsa ocenená za výborný prospech

Filip Ivan – ZŠ Nacina Ves ocenený za reprezentáciu školy – okres, SR

Timea Babjaková – ZŠ Strážske ocenená za reprezentáciu školy a výborný prospech

Nikola Vankuličová – ZŠ s MŠ Úbrež ocenená za reprezentáciu školy v umeleckých a vedomostných súťažiach

Mária Pavlovčíková – ZŠ s MŠ F.J. Fugu Vinné ocenená za reprezentáciu školy v umeleckých   a vedomostných súťažiach

Patrícia Juhásová – ZŠ s MŠ Zalužice ocenená za reprezentáciu školy v literárnych a speváckych   súťažiach

Gabriel Kanči – ZŠ s MŠ Žbince ocenený za výborný prospech.

Anna Makarová – CVČ Strážske ocenená za reprezentáciu v medzinárodných výtvarných súťažiach –  získala 3x prvé miesto, členka DSF Strážčanik – reprezentácia na medzinárodných súťažiach

Katarína Cehulová – ZUŠ Strážske ocenená za dosahovanie výborných výsledkoch v troch odboroch – výtvarnom,  dramatickom a hudobnom a reprezentácia v speve, prednese, hre na klavír a výtvarných súťažiach.

 

ocenené detí materských škôl a  účinkujúci v programe našej slávnosti najmenší, ktorí sa v tomto roku stali  víťazmi Talentária detí  MŠ SŠÚ.

  • MŠ Petrovce - 2 deti - dramatizácia – Myšky  - získali cenu obecenstva – pre chorobu sa nezúčastnili
  • MŠ Strážske -Nelly Amélia Basara -  ľud. rozprávanie - Veľká abo malá – získala cenu obecenstva
  • MŠ Zbudza - Sofia Puľaková - recitácia - Ježko a listy – získala cenu poroty
  • MŠ Staré - Sofia Balogová - tanec so stuhou – získala cenu štatutára Vinné
  • ZŠ s MŠ F.J. Fugu Vinné - Jakub Varga a Šimon Ščobík – spev

V záver bloku sa všetci prezentovalispeváckou vsuvkou  modernej doby - karaoke Dedina - od skupiny Ščamba 

-   Sofia Bajužíková – MŠ Dúbravka, Daniel Balberčák – ZŠ s MŠ Krčava, Dáša Macurová – MŠ Klokočov

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojím vkladom, zvýraznili tak punc našich slávností a ich výnimočnosť. 

O slovo požiadali za jednotlivých účastníkov ich zástupcovia:

za starostov obcí Mgr. Marián Uhrina

za riaditeľov ZŠ Mgr. Michal Polák

za  riaditeľky MŠ o slovo požiadala Jaroslava Blahutová

Spoločnému školskému úradu a najmä všetkým, ktorí ho tvoria, popriali do ďalších dní pevné zdravie, veľa energie, optimizmu a osobných i pracovných úspechov.

 

V programe vystúpili:

  • Báseň – od Hviezdoslava žiačka ZŠ s MŠ Vinné Laura Ištoková – 7 roč. pod vedením Dr. Oľgy Kostovčíkovej
  • Spev žiakov 2. st. pieseň Zahrajte mi muzikanti a Čerešnička červená – doprovod na akordeón Tomáš Kostovčík a na husliach Mgr. Irena Sojová  

Aké to by bolo, keby učiteľ nebol príkladom. O to nás  presvedčili p. učiteľka ZUŠ Michalovce - Mgr. Milena Bančejová, Zaspievala piesne od Gejzu Dusíka Poprosme hviezdy a od Govana Batistu Tu a my v doprovode p. učiteľky Soljanikovej. 

Slávnostnú bodku ako poďakovanie všetkým prišli vzdať:

- členovia detského  folklórneho  súboru STRAŽČANIK z Centra  voľného  času  Strážske.

- umelkyňa slova, reprezentantka smiechu, možno aj trošku satiry, ale najmä znalkyňa reality v podobe ľudovej rozprávačky – starostka obce Bánovce n/O – p. Ľudmila Ďurčáková