Dôležité kontakty

     Regionálny úrad verejného zdravotníctva

                   so sídlom v Michalovciach

Sama Chalupku 5, 071 01 Michalovce

Regionálna hygienička - vedúca služobného úradu: MUDr. Janka Stašková, MPH

 Miesto  Telefón   e-mail
 Regionálna hygienička  056/ 68 80 611  mi.staskova(áč)uvzsr.sk
 Sekretariát   056/ 68 80 611  mi.sekretariat(áč)uvzsr.sk 
 Osobný úrad  056/ 68 80 620  mi.osoburad(áč)uvzsr.sk
 Kontrolór  056/ 68 80 635  mi.kontrolor(áč)uvzsr.sk

 Odd. hygieny životného prostredia a zdravia

 056/ 68 80 630/629 

 mi.hzp(áč)uvzsr.sk

 Odd. hygieny výživy

 056/ 68 80 633/631

 mi.hvabp(áč)uvzsr.sk

 Odd. hygieny detí a mládeže

 056/ 68 80 615/618

 mi.hdam(áč)uvzsr.sk

 Odd. preventívneho pracovného lekárstva a  toxikológie

 056/ 68 80 625/637

 mi.ppl(áč)uvzsr.sk

 Odd. epidemiológie

 056/ 68 80 617

 mi.epid(áč)uvzsr.sk
 Odd. podpory zdravia  056/ 68 80 623  mi.opz(áč)uvzsr.sk
 Poradne zdravia  056/ 68 80 623

 mi.opz(áč)uvzsr.sk

 Odd. HTČ  056/ 68 80 616  mi.mihalcova(áč)uvzsr.sk
 Informatika a zdravotnícka štatistika ("Vzdialená_pomoc")  056/ 68 80 627

 mi.informatik(áč)uvzsr.sk

 
 

 

                         Okresný úrad Košice

Komenského 52, Košice

Odbor školstva

Zádielska 1, 041 26 Košice

Telefón (055)7245 442
Fax (055) 7245 447
 
 

PhDr. Anna Racková

vedúca odboru
Telefón (055) 7245 442
 
Oddelenie odborných a metodických činnosti
 
Ing. Magdaléna Vitkovičová
vedúca oddelenia
(055) 7245111

Zamestnanci odboru

 

 

 

                  Metodicko- pedagogické centrum

 

generálna riaditeľka:                                                Mgr. Danka Kapucianová

Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova 11, P.O.BOX 58
850 05 Bratislava

Kontakty: tel.: +421 2 48 20 94 11  e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk

 
RP MPC Prešov  

riaditeľ.PaedDr. Štefan ŠIška

Kontakty: tel.: 051 7565101  e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk

 
Regionálne pracovisko  T.Ševčenka 11, 08001 Prešov

 

RP MPC Košice                                       zást. - PaedDr. Zuzana Madarasová       Kontakty: tel.: 055 7277811  e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk

Detašované pracovisko  Južná Trieda 11, 04001 Košice

 

www.mpc-edu.sk/kontakty/kosice

             Štátna školská inšpekcia

Adresa sídla:

Štátna školská inšpekcia
Staré grunty 52
841 04 Bratislava 4

Hlavná školská inšpektorka 
Vedúca služobného úradu

PaedDr. Viera Kalmárová
tel.: 02/654 118 91, 02/601 026 11
fax: 02/654 118 78
sekr_khsi@ssiba.sk  

www.ssiba.sk/Default.aspx?text=g&id=14&lang=sk

Školské inšpekčné centrum Prešov

PaedDr. Mária Choborová -riaditeľka
Levočská 13
080 01 Prešov
tel.: 051/771 34 43
fax: 051/771 34 43
sicpo@ssiba.sk

Školské inšpekčné centrum Košice

RNDr. Monika Murínová - riaditeľka
Hroncova 13
040 01 Košice
tel.: 055/600 41 36
tel.: 055/799 46 14
tel.: 055/799 46 15
fax: 055/633 88 16
sicke@ssiba.sk

 

Kontaktné údaje PaedDr. Nadežda Čabiňaková PORTÁL SLOVAKIA

Adresa:
PaedDr. Nadežda Čabiňaková PORTÁL SLOVAKIA
Horská 810 
059 91  Veľký Slavkov 
Miestna časť Horný Slavkov
Web:
 
Telefón:
052 / 442 20 56
 
Mobil:
0910 995 655
 
E-mail:
 
Fax:
052 / 442 20 56