Naše Aktivity

        Počas celého nášho pôsobenia sme zrealizovali množstvo vzdelávacích, konzultačných a metodicko-informatívnych podujatí (jednorazové, priebežné či cyklické)  z oblasti základov manažérstva, najnovších poznatkov z pedagogiky, psychológie, metodiky a didaktiky vyučovania, stravovania a ekonomiky. Sú to najmä metodické návštevy škôl a školských zariadení,  odborné konzultácie poskytované samospráve obcí, vedúcim zamestnancom škôl a školských zariadení, pracovné stretnutia - s aktuálnymi informáciami v oblasti školstva a školskej legislatívy,  kontrolná činnosť so zameraním na dodržiavanie právnych noriem v riadení škôl a školských zariadení, vydávanie pracovných záverov a metodických usmernení, spracovanie metodických materiálov, uskutočňovanie metodických dní, konferencií, projektov s medzinárodnou účasťou, príprava vzorov a podkladov pre zriaďovateľskú a územnú pôsobnosť obcí a pre riadiacu činnosť vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení, ďalšie vzdelávanie pedagogických a ostatných zamestnancov - SŠÚ poskytuje aj vlastnú lektorskú  činnosť,  odborné prednášky vo vlastnej réžii pre školy a školské zariadenia v územnej pôsobnosti a  na vyžiadanie pre iné SŠÚ - jednotlivé formy ďalšieho a kontinuálneho vzdelávania v gescii Metodicko-pedagogického centra, vysokých škôl, Školského výpočtového strediska, participovanie na významných kultúrno-spoločenských, športových podujatí samospráv, škôl a školských zariadení. SŠÚ zabezpečuje aj sprievodné aktivity, ktoré podporujú tímovú súčinnosť v zmluvných obciach.

        Úlohou vyššie uvedených aktivít je ponúknuť praxi to, čo si žiada, čo potrebuje, aby mohla kvalitne plniť nové úlohy, myšlienky, trendy školskej politiky. Bohatá účasť na nich dokazuje, že školy vítajú možnosť využitia prenosu odborných informácií bližším kontaktom, ponukou odborných materiálov pre samoštúdium a zároveň pre priame využitie v praxi. Dúfame, že vo svojej podstate ich inšpirujeme a pomáhame vnášať integritu, odbornosť a nóvum do riadenia našich škôl s dôrazom uplatňovania  profesionality, inovatívnosti a efektivity v riadení a vo výchove a vzdelávaní.

 

Plán aktivít v šk.r. 2019/2020

 

Plán aktivít v šk.r. 2018/2019

Plán aktivít 2018-2019.pdf (265486)

Plán aktivít šk.r. 2017/2018

Plán aktivít v šk.r. 2016/2017

Plán aktivít v šk.roku 2015/2016

Plán aktivít v šk.roku 2014/2015