Detská výtvarná súťaž s tematikou ochrany životného prostredia
 
 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nairobi informuje 

o Programe OSN pre životné prostredie so sídlom v Nairobi 

(UNEP) o konaní detskej výtvarnej súťaže s tématikou 

ochrany životného prostredia.
24. Medzinárodná detská súťaž v kreslení je určená pre 

deti vo veku od 9 do 14 rokov, ktoré majú možnosť 

predložiť svoje návrhy prác na tému „We have the

 power! (My máme silu),“ do 31. mája 2015.
Viac o súťaži nájdete na:

www.unep.org/tunza/children/newsletter/paintcompannouncement/

 

15. ročník projektu 

Detský čin roka 2015

Zlepšite s nami svoje mesto

www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/podpora-komunit/zlepsite-svoje-mesto.html

Raiffeisen banka žije s vami vo vašom meste. Preto radi podporujeme projekty na zlepšenie života nás všetkých. Zašlite nám návrh, ako zlepšiť vaše mesto, a najlepšie projekty vo všetkých našich pobočkách podporíme finančným darom až      1 000 €! Počas roka 2015 sme pre vás pripravili výzvy v rôznych oblastiach.

Aktuálna výzva 

www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/podpora-komunit/podpora-vzdelavania.html

1. Ochrana a tvorba 6P v našom meste  www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/podpora-komunit/ochrana-tvorba-zivotneho-prostredia-nasom-meste.html                                                                                                                                                        2.Podpora vzdelávanie  www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/podpora-komunit/podpora-vzdelavania.html                                        

3. Podpora a rozvoj telesnej kultúry www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/podpora-komunit/podpora-rozvoj-telesnej-kultury.html      

4. Zachovanie kultúrnych hodnôt  www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/podpora-komunit/zachovanie-kulturnych-hodnot.html

                                 Výzvy

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu Celospoločenských programov podpory zdravia a zdravého životného štýlu v rámci projektu „ZDRAVIE NA TANIERI 2015“

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu Celospoločenských programov podpory zdravia a zdravého životného štýlu vyčlenilo finančné prostriedky z rozpočtu kapitoly na rok 2015 na rozvojový projekt Zdravie na tanieri 2015.
     Účelové finančné prostriedky poskytnuté na základe tejto výzvy sú určené pre zariadenia školského stravovania, ktoré sú súčasťou školy alebo školského zariadenia vrátane spojenej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja podľa §10 ods. 1 písm. a) až j) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstva a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Cieľom podpory je najmä
 - realizácia aktivít na podporu prevencie obezity a pohybových aktivít
- podpora Celospoločenských programov podpory zdravia a ich sprievodných aktivít
- motivácia žiakov k zmene životného štýlu, stravovacích návykov a  k správnemu pitnému režimu
- podpora projektu Propagácia MSN
- podpora osobitného systému stravovania a pitného režimu
- modernizácia technológií.

 Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je 7. máj 2015.

Čítaj viac...

www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-na-podporu-celospolocenskych-programov-podpory-zdravia-a-zdraveho-zivotneho-stylu-v-ramci-projektu-%E2%80%9Ezdravie-na-tanieri-2015%E2%80%9C/