Kontinuálne vzdelávanie

 

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Smernica MŠ SR č. 19/2009-R z 20. októbra 2009, ktorou sa vydáva Rámcový program adaptačného vzdelávania

Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie

 

- Plán KV vydá riaditeľ v MŠ aj  MŠ s PS iba so súhlasom zriaďovateľa,  

- v ZŠ s MŠ, stačí  vyjadrenie zriaďovateľa

- na KV možno prijať PZ až po 6 mesiacoch pedagogickej činnosti

- KV nemôže  absolvovať začínajúci zamestnanec
 

Funkčné vzdelávanie (§ 43  vedúci PZ - zákon 317/2009 Z.z)

 
Platnosť funkčného inovačného vzdelania je 7 rokov od jeho ukončenia (bolo 5 rokov)
Už nie je možné absolvovať funkčné a FIV iba overením profesijných kompetencií
Funkčné štúdium 2 roky
FIV –  1 rok pred ukončením platnosti funkčného vzdelávania potreba prihlásiť sa na FIV (platnosť 7 r.)
Príklad:    - 2010 ukončené FV ,
                  - platí do 2017

                 - v roku 2016 sa prihlásiť na FIV, aby do roku   2017 bolo ukončené         

Funkčné vzdelávanie platí najdlhšie sedem rokov od jeho ukončenia.

Jeho platnosť sa predlžuje po každom absolvovaní funkčného inovačného vzdelávania. Platnosť funkčného inovačného vzdelávania je 7 rokov ( bolo 5)  od jeho ukončenia (§ 34, ods. 3 zákona o PZ a OZ).

Ak riaditeľ nespĺňa podmienky, zriaďovateľ postupuje podľa § 3 ods. 8 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. čo to znamená ?

Zriaďovateľ ho môže odvolať.

 

Funkčné inovačné vzdelávanie 

 
Je určené pre  absolventov funkčného vzdelávania.

Tí riaditelia, ktorí ukončili prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov pred 01. 09. 2004, začnú najneskôr do dvoch rokov od účinnosti zákona o PZ a OZ funkčné inovačné vzdelávanie.

Uskutočňuje sa v rozsahu 60 vyučovacích hodín a svojim obsahom nadväzuje na obsah funkčného vzdelávania vedúcich pedagogických zamestnancov podľa § 34 ods. 1 zákona o PZ a OZ.

Ak riaditeľ nespĺňa podmienky, zriaďovateľ postupuje podľa § 3 ods. 8 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. čo to znamená ?

Zriaďovateľ ho môže odvolať.

I. atestácia 

Požiadavka vykonania prvej atestácie sa do 31. decembra 2016 neuplatňuje, ak ide o vedúceho pedagogického zamestnanca, u ktorého sa podľa doterajších predpisov neuplatňovala požiadavka vykonania I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady (teda ani u vedúcich pedagogických zamestnancov materských škôl).
Do 31. decembra 2016 uvádzajúceho pedagogického zamestnanca môže vykonávať aj vedúci pedagogický zamestnanec, ktorý nemá I. atestáciu

Pripomíname, že v Čl. 4 ods. 2 Smernice MŠ SR č. 19/2009-R z 20. októbra 2009, ktorou sa vydáva Rámcový program adaptačného vzdelávania  sa ustanovilo, že v materských školách, základných umeleckých školách a v poradenských zariadeniach, v ktorých sa podľa doterajších predpisov od vedúcich pedagogických zamestnancov alebo vedúcich odborných zamestnancov nevyžadovalo vykonanie I. kvalifikačnej skúšky alebo získanie jej náhrady, môže do 31. decembra 2016 uvádzajúceho pedagogického zamestnanca vykonávať aj ten vedúci pedagogický zamestnanec, ktorý nemá I. atestáciu.

Toto sa vzťahuje tak na riaditeľku materskej školy, ako aj na zástupkyňu riaditeľky materskej školy (a samozrejme aj na zástupkyňu riaditeľa ZŠ s MŠ pre MŠ)

Uchádzať o I. atestáciu sa môže aj učiteľ so stredoškolským vzdelaním.

Postup:

1) získať 30 kreditov a absolvovať prípravné atestačné vzdelávanie v rozsahu 60 hodín (kredity sa musia získať pred podaním prihlášky) alebo

2) získať 60 kreditov

3) požiadať o atestáciu sa môže do 30.júna alebo do 31. decembra

4) Atestáciu tvorí atestačná skúška a obhajoba atestačnej práce, ktorú PZ predloží v písomnej alebo inej forme umožňujúcej jej trvalé uchovanie.

 

 Kredity strácajú platnosť až dňom údpešného vykonania atestačnej skúšky.