Novelizácie právnych predpisov od 1. 9. 2017

Vyhláška č. 218/2017 Z.z. o učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch, ktorá upravuje podrobnosti o spôsobe používania schválených učebníc, učebných textov, pracovných zošitov a odporúčaných učebníc, evidencii didaktických prostriedkov, spôsobe a výške náhrady za stratu, zničenie alebo poškodenie didaktického prostriedku. - účinnosť 1. októbra 2017.

245/2008 Z. z.Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2017 do 31.08.2018

POZOR – súčasťou už nie je personálne zabezpečenie

596/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2017 do 23.05.2018

Smernica č. 47/2017 – od 1. 9. 2017,
ktorou sa určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov na riešenie havarijných situácií

Pokyn ministra č. 39/2017 – v platnosti od 1. 7. 2017,
 ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení

Smernica č. 50/2017 od 1. 9. 2017,
ktorou sa určuje postup pri prideľovaní príspevku na dopravu 

 

Školy musia od školského roka 2017/2018 do Centrálneho registra poskytovať všetky údaje, ktoré vyžaduje zákon.

V súlade so školskou legislatívou registra (znenie zákona č. 596/2003 Z.z. § 23a, zákona č. 317/2009 Z.z. § 58 a zákona č. 245/2008 §157, §158) sú školy povinné koncom mesiacov október - jún odoslať údaje do centrálneho registra

                                          

 Novelizácie právnych predpisov od 1. 1. 2017

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariadenie vlády SR č. 366/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Zákon 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

§9 povinnosti a obmedzenia vedúceho zamestnanca  - podnikanie, výkon inej zárobkovej činnosti vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu, a členstvo v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch

§10 majetkové priznanie – do 31. 3.

Zákon 396/2012 Z. z. fond na podporu vzdelávania

Zákon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

§26 zabezpečiť, aby do výrobných a skladovacích priestorov nevstupovali neoprávnené osoby, a zamedziť vodeniu a vpúšťaniu zvierat do priestorov zariadenia spoločného stravovania

Zákon 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy - zákon 310/2016 – účinný od 1.1.2019

Zákon 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Nariadenie vlády 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve – koeficienty v prílohe 3 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/668/20170101#prilohy

Zákon 301/2005 Z. z. Trestný poriadok   §14 trestné činy extrémizmu a práva obvineného

Zákon 372/1990 Zb.  o priestupkoch

§ 42B  PRIESTUPOK NA ÚSEKU REGISTRÁCIE PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

(1) PRIESTUPKU SA DOPUSTÍ TEN, KTO UZAVRIE ZMLUVU S PARTNEROM VEREJNÉHO SEKTORA PODĽA OSOBITNÉHO PREDPISU,3DA) AK PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA NEBOL KU DŇU UZAVRETIA ZMLUVY ZAPÍSANÝ DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA.

(2) ZA PRIESTUPOK PODĽA ODSEKU 1 MOŽNO ULOŽIŤ POKUTU OD 1 000 EUR DO 100 000 EUR.

Zákon 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu   - centrálna správa majetku

Zákon 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a ŠZ

Vypracovanie správy o hospodárení – do 31.1. zriaďovateľovi škola
Vypracovanie správy o hospodárení – do 15.4. obec OÚ Košice

zákon č. 317/2009 Z. z.

§ 54

Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí pracovné voľno s náhradou funkčného platu v rozsahu

a) päť pracovných dní v kalendárnom roku na účasť na kontinuálnom vzdelávaní

b) päť pracovných dní na prípravu a vykonanie prvej atestácie alebo druhej atestácie,

c) päť pracovných dní na účasť na funkčnom vzdelávaní alebo na FIV.

Dobu čerpania pracovného voľna určuje riaditeľ spravidla na dobu, keď je obmedzená alebo prerušená prevádzka školy alebo školského zariadenia.

zákon č. 317/2008 Z. z. § 55

Riaditeľ zabezpečí pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v pracovnom čase preventívne psychologické poradenstvo najmenej jedenkrát ročne a umožní im absolvovať tréning zameraný na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie a riešenie konfliktov.

Zákonník práce

Neplnenie kvalifikačnej požiadavky sa nepovažuje za nespĺňanie predpokladov ustanovených právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce.

Môže sa mu dať výpoveď z pracovného pomeru pre nadbytočnosť podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa o organizačných zmenách. 

O organizačnú zmenu sa jedná aj v prípade, keď sa celkový stav zamestnancov u zamestnávateľa nezníži, dokonca sa môže aj zvýšiť, v prípade, ak zamestnávateľ potrebuje zmeniť štruktúru zamestnancov.

V prípade výpovede z nadbytočnosti prináleží zamestnancovi aj odstupné v súlade  s § 76 Zákonníka práce.

Zákon č.79/2015 Z. z.

Odpadové hospodárstvo sa týka všetkých, ktorí tvoria komunálny odpad, vrátane prevádzkovateľov školských jedální. V súčasnosti platný zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov priniesol zásadné aj čiastkové zmeny oproti predchádzajúcemu právnemu stavu.

Prevádzkovateľom kuchyne sa rozumie fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania - školské jedálne. 

Povinnosti prevádzkovateľa kuchyne  

Prevádzkovateľ kuchyne je povinný:

•zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre kuchynský odpad, ktorého je pôvodcom, nezávisle od toho, či obec uplatňuje  výnimku podľa  § 81 ods. 21,
•plniť povinnosti držiteľa odpadu podľa  § 14,
•dodržiavať VZN obce o nakladaní s komunálnym odpadom (pozri  § 81 ods. 8 písm. d),
•poskytovať obci potrebné informácie podľa  § 81 ods. 16,
•dodržiavať zákazy podľa ods. 3.
Zákon č.79/2015 Z. z. 
Zákazy

Zákaz používania drvičov biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu je účinný od 1. januára 2017.

Podľa nariadenia EP a Rady č. 1069/2009, je zakázané kŕmenie zvierat kuchynským odpadom, uvedený zákaz sa nevzťahuje na cirkusové zvieratá, plazy, dravé vtáky, kožušinové zvieratá, voľne žijúce zvieratá, psy z uznávaných chovateľských staníc, psy a mačky v útulkoch a červy a larvy slúžiacich ako návnada pri rybolove.

Sankcia

5. Sankciou za porušenie povinnosti podľa  § 83 je pokuta od 800 eur do 80 000 eur. 

 

Hodnotenie VPZ

Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch:

Účel hodnotenia

§5 ods. 1 písm. g) -VPZ má právo na objektívne hodnotenie a odmeňovanie výkonu pedagogickej činnosti.

§52ods. 1 –hodnotia sa výsledky, kvalita a náročnosť výkonu pedagogickej činnosti, miera osvojenia si a využívania profesijných kompetencií VPZ.

Frekvencia hodnotenia

§52ods. 1 písm. b)-jedenkrát ročne najneskôr do konca školského roka

 

Platnosť I. atestácie u riaditeliek MŠ od 1.1 2017

 v zmysle zákona 317/2009 Z.z o pedag. zamestnancoch a odb. zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov ( § 34,ods.2b)

´Riaditeľka MŠ, ktorá od 1. 1. 2017 nespĺňa podmienky
´v zmysle § 34 ods. 2 písm. b) - vykonanie prvej atestácie zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, musí byť odvolaná z funkcie od 1. 1. 2017.
´Ak ma prac. zmluvu na dobu neurčitú, nekončí jej pracovný pomer

Následne starosta obce 
´poverí od 1. 1. 2017  pedagogického zamestnanca vedením školy  až do úspešného vykonania výberového konania, najdlhšie však do 30. 6. 2017  (6 mesiacov)
 
Postup zo strany zamestnávateľov,  
 ktorý je potrebné zrealizovať od 1. 1. 2017, ak riaditeľka  nemá prvú atestáciu  do 31.12.2016.
 
  • ak je v MŠ pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa všetky podmienky vyššie uvedeného paragrafu - kvalifikačný predpoklad,  1. atestáciu,  5 rokov pedagogickej praxe, odporúča sa, aby do úspešného vykonania výberového konania bol on poverený, avšak nie je to taxatívne vymedzené v zákone. 
  •  vyhlásenie výberového konania od 1. 1. 2017 (podmienka oznámenia - zverejnenie najmenej 3 týždne pred jeho  začatím a pozvanie uchádzačov na VK najmenej 7 dní pre jeho začatím. 
  • Z toho vyplýva, že najbližšie výberové konanie by ste mohli uskutočniť začiatkom februára a najneskôr vyhlásené koncom mája, aby sa stihol termín uskutočnenia VK do 30. 6. 2017.
Prílohy: 
Ovolanie z funkcie
Poverenie do funkcie

                                        VÝZVY

MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania “V základnej škole úspešnejší“. 

•Dátum uzavretia: 22.3.2017  https://www.minedu.sk/data/att/10879.pdf  =  mení sa na 24.4.2017

MPaRv vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v ZŠ, ktorej cieľom je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl. 

•Dátum uzavretia: 28.02.2017 (mpsr.sk) =  mení sa na 20.3.2017

GRANT Nadácie Tesco – Vy rozhodnete, my pomáhame

•– do 28. 1. 2017 – 1300,00 €
 
•Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje V. ročník grantového programu Obce bližšie k vám. Grantový program, ktorý je tradične zameraný na ochranu a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva našich obcí a miest, je v tomto roku obohatený o podporu vzdelávania prostredníctvom podpory miestnych knižníc. Školy a školské knižnice nie sú oprávnenými žiadateľmii. Uzávierka pre podávanie žiadostí je 12. 4. 2017, 13:00 hod.(mladez.sk).
Opora, grantový program Nadácie SPP je určený primárne na podporu znevýhodnených skupín obyvateľstva. Adresovaný je poskytovateľom sociálnych služieb, organizáciám a inštitúciám venujúcim sa ľuďom so špeciálnymi potrebami. Termín uzávierky je 12. apríl 2017, na prihlásenie projektu je nutné použiť online formulár.

 

ZŠ Matky Alexie spolu so ŠPÚ vyhlásila súťaž Kľúče od kráľovstva Márie Terézie

Do celoslovenskej súťaže pri príležitosti 300. výročia narodenia panovníčky sa môžu zapojiť žiaci a učitelia základných škôl témou z histórie, spojenej s obdobím panovania Márie Terézie, prostredníctvom výtvarno-literárnej súťaže. Témou tohto ročníka je pamäť miesta a osobnosti jednotlivých regiónov Slovenska, ktoré majú priamy súvis s vládou, reformami a pôsobením panovníčky. mín odovzdania súťažných prác spolu s prihláškou je 28. apríl .

 

Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie MZ SR na podporu protidrogových aktivít pre rok 2017. Termín, do ktorého možno predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie, je do 15.5.2017

Rozpis finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte sekcie regionálneho školstva na dotácie v roku 2017

  • Obnova výchovy a vzdelávania
  • Podpora organizačného zabezpečenia celoslovenských súťaží PZ škôl a ŠZ
  • Podpora vydávania odborných časopisov pre zamestnnacov škôl a ŠZ a časopisov pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a ŠZ
  • Podpora aktivít súvisiacich so zabezpečením špecializovanej dopravnej výchovy a praktického výcviku deetí MŠ a žiakov ZŠ na detských dopravných ihriskách
  • Zdravý životný štýl a zdravie na tanieri
  • Podpora aktivít zameraných na výmenu názorov o smerovaní slovenského školstva v 21. storočí širokou komunitou, rodičov, učiteľov, intelektuálnej elity a širokej verejnosti
  • Podpora výkonu kompetencií stavovských a profesijných organizácií podľa zákona č. 61/2015 Z.z o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov k učebným odborom a študijným odborom stredných odborných škôl, ku ktorým majú vecnú pôsobnosť.

 

V III. čítaní sa nachádza novela zákona o sťažnostiach. Ide o vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov. 

Účelom návrhu je úprava spôsobu vybavovania sťažnosti proti vybaveniu alebo odloženiu predchádzajúcich sťažností, možnosti podávania sťažností orgánom verejnej správy prostredníctvom elektronických schránok, spôsobu podávania sťažnosti sťažovateľom osobne u orgánov verejnej správy. Ďalej konkretizuje rozsah podaní, ktoré nespĺňajú podmienky sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach a tiež upravuje povinnosti sťažovateľa pre jeho zastupovanie v konaní o jeho sťažnosti. 

 ŠVP pre materské školy bude v budúcom                      školskom roku dobrovoľný

Inovovaný Štátny vzdelávací program pre materské školy bude v prvom roku svojej platnosti dobrovoľný – rozhodol o tom minister školstva Juraj Draxler.

Dospel k tomu po stretnutí s hlavnou školskou inšpektorkou Vierou Kalmárovou a riaditeľkou Štátneho pedagogického ústavu Petrou Fridrichovou, ktoré sa konalo s cieľom preskúmať pripravenosť škôlok na nový ŠVP.

     V diskusii sa zhodli, že nový program nepatrí k jednoduchým inováciám a učiteľky, ak ho majú úspešne aplikovať do praxe, potrebujú sériu školení. „Schválený model ŠVP je kvalitatívny pokrok a je výrazne lepší ako model používaný v súčasnosti. My však chceme o tomto presvedčiť aj našich učiteľov a bola by som nerada, keby sa pod tlakom času a stresu minul účinkom,“ vysvetlila V. Kalmárová.
     V školskom roku 2015/2016 teda bude nový ŠVP pre materské školy fungovať v pilotnom režime na vybraných školách. Tie, ktoré budú mať záujem ísť „po novom“ sa budú môcť aj samé prihlásiť. Následne sa ukáže, ako sú v jeho implementovaní úspešné a kde sú ešte prípadné nedostatky. „Považujem to za správny krok. ŠVP sa bude dariť len vtedy, ak sa s ním vnútorne stotožnia všetky učiteľky a to je možné len, ak mu budú plne rozumieť,“ povedal šéf rezortu Draxler. Nový ŠVP podľa jeho slov zachováva princíp získavania vedomostí prostredníctvom hry, aj voľného členenia času do blokových aktivít podľa uváženia učiteliek. Dodal, že vychádza aj v ústrety požiadavke ŠPÚ, aby sa pripravil komplexný systém vyhodnocovania dopadov nového ŠVP.
     Nový ŠVP posilňuje niektoré oblasti aktivít v škôlke, napríklad rozvíjanie logického myslenia či textovej gramotnosti na základe kontaktu s čítaným textom. "Takýmto spôsobom budeme dieťa viesť k štruktúrovanejšiemu mysleniu," uviedol Draxler.

www.minedu.sk/svp-pre-materske-skoly-bude-v-buducom-skolskom-roku-dobrovolny/

Novinky

Sporná otázka z Testovania 9 sa do výsledku započítavať nebude

30.04.2015 13:51
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler rozhodol, že sporná otázka o synonymách z tohtoročného testovania deviatakov sa zo spracovania testu vyradí.       Otázka, pri ktorej mal žiak určiť, ktorá z ponúkaných možností v teste zo...

Kompromis vo výbere riaditeľa školy

11.04.2015 22:01
Minister rozhodol - kompromis vo výbere riaditeľa školy 09.04.2015      Na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR prebehlo rozporové konanie k zásadným pripomienkam k novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej...

Školskí odborári odmietajú kritiku ZMOS k vyhlásenej petícii

Email this Článok
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku odmieta kritiku Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) k odštartovanej petícii za zjednotenie financovania zamestnancov regionálneho školstva.
Čítaj viac..

 

Nové školské odbory chcú zmluvu medzi školou a rodičmi

Email this Článok
Nové školské odbory navrhujú povinnú zmluvu medzi rodičmi a školou. Znamenala by viac právomocí, napríklad by škola mohla dočasne vylúčiť žiaka za vulgárne správanie alebo sústavné vyrušovanie. Ministerstvo školstva im ponúka manuál.
Čítaj viac...