Dôležité webové sídla 

1. Školstvo
    Ministerstvo školstva, vedy,výskumu a športu
 
2. Financovanie
    Ministerstvo financií
 
     Ministerstvo vnútra
     www.minv.sk/
 
3.Zdravotníctvo
 
 
4. Iné
      Metodicko -pedagogické centrum 
    
     Štátny pedagogický ústav
 
     Štátna školská inšpekcia
 
    Krajský školský úrad Košice - odbor školstva
 
    OMEP
    omep.sk/
 
   Spoločnosť pre predškolskú výchovu
 
   Združenie samosprávnych škôl slovenska
 
   Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
 
 
  Ústav informácii a prognóz školstva
 
 
 
   Portál
 
   Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
   
    Združenie miest aobcí sllovenska
     www.zmos.sk/
 
 
   Infra
 
  Obrázky - Gify nena
 
 
 
4. Výchova a vzdelávanie 
 
    materské školy
 
    ABC materská škola
 
     predškolský atlas
 
     Logiko primo
  
    Vnímavé deti
 
   Portál
      
 
 základné školy
 
RAABE