Nariadenie vlády 393/2014

NV plat. tarifi14-z393.pdf (128684)

 

Platové stupnice od 1.1.2015

 

Zaraďovanie pedagogických  a odborných zamestnancov do platových tried