Zákony

 
 
Zákonník práce
 
 

1. Rozpočtové pravidlá

 
Zákon č.523/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
Zákon č.583/2004.Z.z.o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
     

2. Štátna a verejná služby

 
Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
 
Zákon 553/2003 Z.z. o lodmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
Zákon č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    
 

3. Školy

 
245/2008 Z.Z o výchove a vzdelávaní (školský zákon)a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
 

188/2015  Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a doplňajú niektoré zákony

 
Novela školského zákona 464/2013 Z.z
 
317/2009 - O pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
 
Zákon 596/2003 o štátnej spáve v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
 
597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení